Course: Forensic Medicine and Health Care Law

» List of faculties » FZV » OPD
Course title Forensic Medicine and Health Care Law
Course code OPD/PKB33
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šifta René, Mgr.
Course content
The subject offers basic general information about law and legislation. Then it informs about the valid legislation appylying to the health system and the system of social welfare including rights and duties of health professions, patients and of state administration authorities. Great emphasis is put on assertion and observance of legal norms in gynaecology and obstetrics.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Projection (static, dynamic)
Learning outcomes
The subject offers basic general information about law and legislation. Then it informs about the valid legislation appylying to the health system and the system of social welfare including rights and duties of health professions, patients and of state administration authorities. Great emphasis is put on assertion and observance of legal norms in gynaecology and obstetrics.
On the completion of the subject the student will be able to manage required medical legal quota in professional problems with emphasis on questions of personal rights of the patient and other problems of legal responsibility of a health worker.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Written exam

100% attendance at seminars
Recommended literature
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.
 • Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě.
 • Buriánek, J. (2005). Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky.. Praha, Lindfe.
 • Císařová, D, Sovová, O. Trestní právo a zdravotnictví.
 • Doležal, A., Doležal, T. (2007). Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha, Linde.
 • Doležal, A., Doležal. T. (2011). Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I.. Praha: Wolters Kluver ČR.
 • Doležal,T. (2012). Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges.
 • Haškovcová, H. (1997). Lékařská etika. Praha - Galén.
 • Haškovcová, H. (1996). Práva pacientů. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové.
 • Hlaváčková,L., Svobodný,P. (2004). Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton.
 • Holčapek, T. (2011). Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR.
 • Hrib, N. (2010). Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Mach, J. (2010). Lékař a právo. Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada Publishing, a.s.
 • Mach, J. (2006). Medicína a právo. Praha, C. H. Beck.
 • Mach, J. (2012). Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. Odpovědnost ve zdravotnictví. Praha: Wolters Kluver ČR.
 • Mach, J., Rath, D. Právní sebeobrana lékaře.
 • Matějek, J. (2012). Dříve projevená přání pacientů: výhody a rizika. Praha: Galén.
 • Policar, R. (2009). Zdravotnická dokumentace v praxi. Praha: Grada.
 • Prudil, L. (2002). Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Brno.
 • Ptáček, R., Bartůněk, P. (2011). Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing.
 • Sovová, O. (2011). Zdravotnická praxe a právo. Praha: Leges.
 • Stolínová, J., Mach, J. (1998). Právní odpovědnost v medicíně. Praha - Galén.
 • Šíma, A., Suk, M. (2012). Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. C. H. Beck.
 • Šnédar, L. (2008). Základy zdravotnického práva.
 • Štefan, J, Mach, J. (2005). Soudně lékařská a medicínsko právní problematika v praxi. Praha: Grada Publishing.
 • Šustek, P., Holčapek, T. (2007). Informovaný souhlas: teorie a praxe inforomovaného souhlasu ve zdravotnictví. ASPI, Praha.
 • Těšinová, J. Žďárek, R., Policar, R. (2011). Medicínské právo. Praha: C. H. Beck.
 • Uherek, P. (2008). Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada.
 • Vondráček, L., Dvořáková, V. (2007). Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče. Praha: Nakladatelství Grada Publishing.
 • Vondráček, L., Kurzová, H. (2002). Zdravotnické právo pro praxi a posluchače lékařských fakult. Praha: Karolinum.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester