Course: Forensic Medicine and Health Care Law

» List of faculties » FZV » OPD
Course title Forensic Medicine and Health Care Law
Course code OPD/RDB22
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šifta René, Mgr.
Course content
The subject informs about the systems of legal norms which apply to peruance of the profession of radiological assistant, with legal significance of health documentation, with legal consequences of professional slip and disservice to a patient, it prepares students to take charge of professional responsibility for the health service which they have rendered, it teaches to understand the problems of protection of personality and the duty of a health worker to report an offence and it shows the solution of specific problematic situations (infectious patient, uncontrollable patient, refusal of care, presence of other people at rendering the health care).

Learning activities and teaching methods
Lecture, Projection (static, dynamic)
Learning outcomes
The subject informs about the systems of legal norms which apply to peruance of the profession of radiological assistant, with legal significance of health documentation, with legal consequences of professional slip and disservice to a patient, it prepares students to take charge of professional responsibility for the health service which they have rendered, it teaches to understand the problems of protection of personality and the duty of a health worker to report an offence and it shows the solution of specific problematic situations (infectious patient, uncontrollable patient, refusal of care, presence of other people at rendering the health care).
On the completion of the subject the student will be able to manage required medical legal quota in professional problems with emphasis on questions of personal rights of the patient and other problems of legal responsibility of a health worker.
Prerequisites
unspecified
OPD/RDA01 and LBF/RDA01 and LBF/RDA02 and LBF/RDA03 and OPD/RDB10 and RAM/RDA01 and LBF/RDB04 and PAT/RDB01 and OPD/RDB01 and RAM/RDB04 and HUM/RDB03

Assessment methods and criteria
Written exam

Absolving of the practical traning, analysing the law question, conclusions.
Recommended literature
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.
 • Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě.
 • Buriánek, J. (2005). Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky.. Praha, Lindfe.
 • Císařová, D, Sovová, O. Trestní právo a zdravotnictví.
 • Doležal, A., Doležal, T. (2007). Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha, Linde.
 • Doležal, A., Doležal. T. (2011). Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví I.. Praha: Wolters Kluver ČR.
 • Doležal,T. (2012). Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges.
 • Haškovcová, H. (1997). Lékařská etika. Praha - Galén.
 • Haškovcová, H. (1996). Práva pacientů. Havířov: Nakladatelství Aleny Krtilové.
 • Hlaváčková,L., Svobodný,P. (2004). Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton.
 • Holčapek, T. (2011). Dokazování v medicínskoprávních sporech. Praha: Wolters Kluwer ČR.
 • Hrib, N. (2010). Kriminalistika a zdravotnictví. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Mach, J. (2010). Lékař a právo. Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada Publishing, a.s.
 • Mach, J. (2006). Medicína a právo. Praha, C. H. Beck.
 • Mach, J. (2012). Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. Odpovědnost ve zdravotnictví. Praha: Wolters Kluver ČR.
 • Mach, J., Rath, D. Právní sebeobrana lékaře.
 • Matějek, J. (2012). Dříve projevená přání pacientů: výhody a rizika. Praha: Galén.
 • Policar, R. (2009). Zdravotnická dokumentace v praxi. Praha: Grada.
 • Prudil, L. (2002). Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Brno.
 • Ptáček, R., Bartůněk, P. (2011). Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing.
 • Sovová, O. (2011). Zdravotnická praxe a právo. Praha: Leges.
 • Stolínová, J., Mach, J. (1998). Právní odpovědnost v medicíně. Praha - Galén.
 • Šíma, A., Suk, M. (2012). Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. C. H. Beck.
 • Šnédar, L. (2008). Základy zdravotnického práva.
 • Štefan, J, Mach, J. (2005). Soudně lékařská a medicínsko právní problematika v praxi. Praha: Grada Publishing.
 • Šustek, P., Holčapek, T. (2007). Informovaný souhlas: teorie a praxe inforomovaného souhlasu ve zdravotnictví. ASPI, Praha.
 • Těšinová, J. Žďárek, R., Policar, R. (2011). Medicínské právo. Praha: C. H. Beck.
 • Uherek, P. (2008). Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Praha: Grada.
 • Vondráček, L., Dvořáková, V. (2007). Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče. Praha: Nakladatelství Grada Publishing.
 • Vondráček, L., Kurzová, H. (2002). Zdravotnické právo pro praxi a posluchače lékařských fakult. Praha: Karolinum.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Sciences Radiology Assistant (1) Health service 2 Summer