Course: Health Care Law

» List of faculties » FZV » OPD
Course title Health Care Law
Course code OPD/VSA22
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Loyka Svatopluk, doc. MUDr. CSc.
  • Šifta René, Mgr.
Course content
Explanation of fundamental concepts from the area of law in relation to particular categories of workers in health services. Familiarization with law regulations in the area of penal law, civil law and administrative law in relation to health services and privatitzation regulations in health services. Questions of legal responsibility of workers in health services.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Projection (static, dynamic)
Learning outcomes
Explanation of fundamental concepts from the area of law in relation to particular categories of workers in health services. Familiarization with law regulations in the area of penal law, civil law and administrative law in relation to health services and privatitzation regulations in health services. Questions of legal responsibility of workers in health services.
On the completion of the subject the student will be able to manage required medical legal quota in professional problems with emphasis on questions of personal rights of the patient and other problems of legal responsibility of a health worker.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Written exam

100% attendance at seminars
Recommended literature
  • Doležal,T. (2012). Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges.
  • Loyka, S., Vašut. (1998). Vybrané otázky z platného práva pro bakalářské studium. Olomouc: VUP.
  • Stefan, J.,Hladík, J. a kolektiv. Soudní lékařství a jeho moderní trendy.
  • Šíma, A., Suk, M. (2012). Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. C. H. Beck.
  • Vondráček, L., Vondráček, J. (2007). Sestra mezi paragrafy. Praha: Galén.
  • VONDRÁČEK, Lubomír a BOUŠKA, Ivan. (2004). Základy zdravotnického práva. Praha: Karolinum.
  • VONDRÁČEK, Lubomír a VONDRÁČEK, Jan. (2006). Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče. Praha: Galén.
  • VONDRÁČEK, Lubomír a WIRTHOVÁ, Vlasta. (2009). Právní minimum pro sestry: příručka pro praxi. Praha: Grada.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Sciences General Nurse (2014) Health service 2 Winter