Course: Surgery for General Nurses

« Back
Course title Surgery for General Nurses
Course code CH2/OA011
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bachleda Petr, prof. MUDr. CSc.
 • Herman Jiří, doc. MUDr. Ph.D.
 • Mocňáková Markéta, MUDr. Ph.D.
 • Utíkal Petr, doc. MUDr. Ph.D.
 • Sekanina Zdeněk, MUDr.
 • Dráč Petr, MUDr. Ph.D.
 • Indráková Jarmila, MUDr.
Course content
Asepsis, antisepsis, sterilization, surgical infections. First aid. Shock, treatment and prevention. Preoperative and postoperative care. Postoperative complications. General traumatology. Radiological and other paraclinical examination in surgery. Surgery of the head and neck, including traumatology. Surgery of the thorax, including traumatology. Surgery of the abdomen, including traumatology. Acute abdominal pain. Surgery of large vessels. Traumatology of the musculoskeletal system, orthopaedics and rehabilitation. Urology. Recent advances in surgery. Nursing process in selected surgical diseases and conditions.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Demonstration
Learning outcomes
To acquaint students with theoretic and practical questions involved in the field of surgery. The subject innovation has been supported by the project Support of Interdisciplinary studies and Study Programmes Innovations at Palacký University in Olomouc, CZ.1.07/2.2.00/28.0091.
Students will be able to apply their knowledge and skills in diagnostic and therapeutic approach with focus on nursing care in surgery - preoperative and postoperative care.
Prerequisites
none
FAR/SEA11

Assessment methods and criteria
Mark

Attendance at seminars and practicals, checking of knowledges. The student is required to work with the learning objects, which have been created for the concrete subject and are available for authorized students in LMS EDIS.
Recommended literature
 • Adams, B., Harold, C. E. (1999). Sestra a akutní stavy od A do Z. Grada, Praha.
 • Doenges, M., Moorhouse, M., F. (2001). Kapesní průvodce pro zdravotní sestry. Praha: Grada.
 • Duda, M., a kol. (2000). Práce sestry na operačním sále. Grada Publ.
 • Hájek M. (1995). Chirurgie pro praktické lékaře. Grada.
 • Herman, J. (2003). Chirurgie varixů dolních končetin. Grada, Praha.
 • Kol. autorů. (1993). Příručka první pomoci, /překlad z ang. originálu. Praha: ČČK.
 • Kozierová, B., Erbová, G., Olivieriová, R. (1995). Ošetrovateĺstvo 1 a 2. Martin: Osveta.
 • Michalský, R., Volfová, I. (2008). Kapitoly z obecné chirurgie pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav ošetřovatelství.
 • Michalský, R. Chirurgie břišní stěny, trávicí trubice a nitrobřišních orgánů pro studující ošetřovatelství.
 • Pafko, P. (2008). Základy speciální chirurgie. Praha: Galén.
 • Řehák, F. (1984). Obecná a speciální chirurgie pro posluchače stomatologie. Praha SNP.
 • Třeška, V. a kol. (2002). Transplantologie pro mediky. Parha: Karolinum UK.
 • Vomela, J., a kol. (1998). Chirurgie pro sestry. Brno, IDVPZ.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester