Course: Asylum Law Clinic

« Back
Course title Asylum Law Clinic
Course code CPV/NPKUC
Organizational form of instruction Exercise
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tomoszek Maxim, JUDr. PhD.
Course content
Course syllabus: 1. Introduction to asylum and immigration law 2. International protection and procedure for granting international protection 3. Residence of aliens - basic theoretical concepts 4. Residence of aliens - temporary residence 5. Residence of aliens - permanent residence; specifics of proceedings concerning aliens 6. Expulsion of aliens; specifics of aliens daily life and administrative affairs 7. Final practical exercise

Learning activities and teaching methods
Training in job and motor Skils
Learning outcomes
The course focuses on both theoretical and practical aspects of asylum and immigration law. Within the practice students visit asylum centres, participate in legal counselling, search country of origin information, draft procedural documents, may participate in moot court competition etc
In this subject, students will link theoretical knowledge of different branches of law to better understand complex functioning of asylum and foreigners law in practice. They will develop legal skills such as legal analysis and problem solving, legal drafting and others. They will also develop their competence in area of human rights law and acquire deeper understanding of values in law.
Prerequisites
There are no pre-requisites for this subject.

Assessment methods and criteria
Student performance

Colloquy is obtained based on active participation of the student in the practical part of the subject and development of appropriate knowledge and skills.
Recommended literature
 • (2006). Příručka k postupům pro určování právního postavení uprchlíků a vybraná doporučení UNHCR z oblasti mezinárodní ochrany. Praha: Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
 • Příručka studenta právních klinik / Clinical Student Handbook.
 • Relevantní judikatura / Relevant case-law.
 • Relevantní právní předpisy / Relevant legislation.
 • ČEPELKA, Čestmír a kol. (2013). Teorie a praxe azylu a uprchlictví.. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta.
 • ČIŽINSKÝ, Pavel a kol. (2012). Cizinecké právo.. Praha: Linde.
 • HATHAWAY, James, FOSTER, Michelle. (2014). The Law of Refugee Status. 2. Vydání.. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hathaway, J.C. (2005). The rights of refugees under international law. Cambridge University Press.
 • JÍLEK, Dalibor, POŘÍZEK, Pavel (eds). (2014). Pobyt cizinců: vybrané právní problémy.. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv.
 • KOSAŘ, David a kol. (2010). Zákon o azylu. Komentář.. Praha: Wolters Kluwer.
 • MOLEK, Pavel. (2010). Právní pojem "pronásledování" v souvislostech evropského azylového práva.. Praha: C. H. Beck.
 • POŘÍZEK, Pavel, JÍLEK, Dalibor. (2010). Společný evropský azylový systém: zásahy do osobní svobody, Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 12. června 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv,. Praha: Wolters Kluwer.
 • POŘÍZEK, Pavel. (2008). Společný evropský azylový systém: transpozice směrnic. In Společný evropský azylový systém: transpozice směrnic, Sborník z vědeckého semináře uskutečněného pod záštitou JUDr. Otakara Motejla, dne 26. června 2008 v Kanceláři veřejného ochránce práv, editor Dalibor Jílek a Pavel Pořízek.. Praha: ASPI.
 • ŠEJNOHA, Pavel, JURÁNEK, Jan, CHMELIAR, Peter. (2014). Praxe správních orgánů v cizineckých věcech. Excesy i příklady dobré praxe. Brno. Brno: Masarykova univerzita.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (2010) Law, legal and public administration proceeding 5 Winter
Faculty of Law Law (2010) Law, legal and public administration proceeding 4 Winter