Course: Introduction to the Art History

« Back
Course title Introduction to the Art History
Course code DVU/AUSTP
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šopák Pavel, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming)
Learning outcomes
Introducing disciplin of a study of the History of Art - a lecture and a seminar. A basic knowledge of art-historical terms and methods of description, analysis and interpretation of an art work.
A basic knowledge of art-historical terms and methods of description, analysis and interpretation of an art work.
Prerequisites
Immatriculation to the bachelor degree of the History of Art.

Assessment methods and criteria
Written exam

Knowledge of the lecturer, the ability to read architecture, basic knowledge in the field, knowledge of the ornamentation and morphology, orientation in literature - magazines, monographs, exhibition.
Recommended literature
 • Norma časopisu Umění.
 • Arnošt Bernheim. (1931). Úvod do studia dějepisu. Praha: Jan Laichter.
 • Baleka, Jan. (1997). Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha: Academia.
 • Blažíček, O. J. Slovník památkové péče. Praha 1962..
 • Blažíček Oldřich Jakub - Kropáček Jiří. (1991). Slovník pojmů z dějin umění : názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha.
 • Bouzek, J. - Ondřejová, I. - Musil, J. Úvod do klasické archeologie. Praha 1997..
 • Herout Jaroslav. (2001). Slabikář návštěvníků památek. Praha.
 • Herout Jaroslav. (2002). Staletí kolem nás. Přehled stavebních slohů. Praha.
 • Kroupa, Jiří. (1996). Školy dějin umění. MEtodologie dějin umění 1. Brno.
 • Kutnar František - Marek Jaroslav. (2009). Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha.
 • Noiriel, Gérard. (2012). Úvod do sociohistorie. Praha: Slon.
 • Nünning, A. - Trávníček, J. - Holý, J. (2006). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host.
 • Petr Wittlich. (2008). Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled. . Praha.
 • Roháček, J. (2007). Epigrafika v památkové péči.. Praha.
 • Syrový, Bohuslav. (1961). Architektura. Naurčný slovník. Praha: SNTL.
 • Vojtěch Volavka. (1939). Malba a malířský rukopis. Praha: Státní grafická škola.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts The History of Art and the Theory of Art (2017) Theory and history of arts 1 -