Course: River ecosystem restoration

« Back
Course title River ecosystem restoration
Course code EKO/REVE
Organizational form of instruction Lecture + Not filled in
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Rulík Martin, doc. RNDr. Ph.D.
  • Koutný Jan, Mgr.
Course content
Interpretation of special terms. Changes in the river landscape system over the history, caused by a man. Principles of the river landscape function. Changes in related system and developed responses (explanation with the use of the case-studies). Summary of contemporary restoration tools in Czech Republic, principles of the use of these. The samples of restoration studies created by the Department of Ecology and Environmental Sciences.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Projection (static, dynamic)
Learning outcomes
The course aims at presenting actual information and procedures from the branch. Major approaches, conceptual and theoretical topics are listed in syllabus.
Application Relate knowledge about structure and functioning of river landscape to assessed case study problems. Apply principles of restoration processes.
Prerequisites
Elementary knowledge in hydrobiology and landscape ecology.

Assessment methods and criteria
Student performance

Active participation in class.
Recommended literature
  • Rezortní materiály zpracované a aktualizované Ministerstvem životního prostředí: Státní politika životního prostředí, Program Revitalizace říčních systémů.
  • Just, T. a kol. (2003). Revitalizace vodního prostředí. AOPK Praha.
  • Just, T. Možnosti uplatnění vodohospodářských revitalizací v protipovodňové ochraně. AOPK Praha.
  • Králová, H. (Ed.). (2001). Řeky pro život. Revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Veronika, Brno.
  • Macura, V., Izakovičová, Z. a kol. (2000). Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Slovenská technická univerzita v Bratislave.
  • Odborný časopis. Regulated Rivers (tematická čísla, příkladové studie), další odborné časopisy, zabývající se tématem revitalizací řek.
  • Štěrba, O., a kol. (2008). Říční krajina a její ekosystémy. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc. Olomouc.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Hydrobiology (2015) Biology courses 1 Winter