Course: River ecosystem restoration

« Back
Course title River ecosystem restoration
Course code EKO/RREO
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Birklen Petr, Mgr.
 • Rulík Martin, doc. RNDr. Ph.D.
 • Koutný Jan, Mgr.
Course content
Interpretation of special terms. Changes in the river landscape system over the history, caused by a man. Principles of the river landscape function. Changes in related system and developed responses (explanation with the use of the case-studies). Summary of contemporary restoration tools in Czech Republic, principles of the use of these. The samples of restoration studies created by the Department of Ecology and Environmental Sciences.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Projection (static, dynamic)
Learning outcomes
The course aims at presenting actual information and procedures from the branch. Major approaches, conceptual and theoretical topics are listed in syllabus.
Application Relate knowledge about structure and functioning of river landscape to assessed case study problems. Apply principles of restoration processes.
Prerequisites
Elementary knowledge in hydrobiology and landscape ecology.
EKO/AHBSB

Assessment methods and criteria
Mark, Oral exam

Oral exam.
Recommended literature
 • Just, T. et al. (2003). Revitalizace vodního prostředí. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
 • Just, T. (2004). Možnosti uplatnění vodohospodářských revitalizací v protipovodňové ochraně. In: Měkotová, J., Štěrba, O., 2004: Říční krajina. Sborník příspěvků z 2. konference, listopad.
 • Just, T. (2005). Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. 3. ZO ČSOP Hořovicko společně s AOPK ČR a MŽP ČR, 359 s.
 • Králová, H. (Ed.). (2001). Řeky pro život. Revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Veronica, Brno.
 • Macura, V., Izakovičová, Z. a kol. (2000). Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Slovenská technická univerzita v Bratislave.
 • odborný časopis. Regulated Rivers (tematická čísla, příkladové studie), další odborné časopisy, zabývající se tématem revitalizací řek.
 • Štěrba, O., a kol. (2008). Říční krajina a její ekosystémy. Vydavatelství Univerzity Palackého Olomouc. Olomouc.
 • Štěrba, O. (2002). Ekologická protipovodňová opatření. In: Konvička, M. (Ed.) a kol.: Město a povodeň - strategie měst po povodních. Eragroup s.r.o., Brno.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Ecology and Environmental Protection (1) Ecology and environmental protection 1 Winter
Faculty of Science Landscape Protection and Planning (2015) Ecology and environmental protection 1 Winter