Předmět: Psychoterapie

« Zpět
Název předmětu Psychoterapie
Kód předmětu HUM/PA022
Organizační forma výuky Cvičení + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vévodová Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Psychoterapie - definice, dělení, cíle psychoterapie, přehled, podpůrná PS. Racionální psychoterapie - výklad a objasnění, přesvědčování. Změna postojů, názorů, kompletní vedení a učení klienta. Empatická psychoterapie. Abreaktivní PS, respektování pacienta a jeho zážitků a pocitů, princip ventilace - odreagování. Sugestivní PS, sugestivní působení specifické. Hypnotická PS, hypnóza, posthypnotická sugesce. Tréninková PS - pozitivní nácvik, nácvik sebeprosazení, averzní terapie. Autogenní trénink. Systematická desenzibilizace, nápodoba.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
Výstupy z učení
Podání přehledu o metodách psychoterapie a jejich užití v praxi. Zaměření na využití psychoterapie v gynekologii a porodnictví.
Studenti po absolvování budou umět vybrat a použít psychoterapeutické techniky při komunikaci s pacientem, který podle individuální situace potřebuje psychoterapeutickou pomoc a podporu sestry.
Předpoklady
Dostatečná úroveň osobnostní zralosti, vstřícnost, schopnost empatie
OPD/PA011 a zároveň HUM/PA011 a zároveň POA/PA031 a zároveň POA/PA041 a zároveň HUM/PB013 a zároveň POA/PB042 a zároveň POA/PB043 a zároveň HUM/PB012

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Absolvování výuky.
Doporučená literatura
  • Bouček, J. (2002). Psychoterapie. Olomouc: VUP.
  • Knobloch, F., Knoblochová, J. (1993). Integrovaná psychoterapie. Praha: Grada Publishing.
  • Kratochvíl, S. (1987). Psychoterapie. Praha: Avicenum.
  • Praško, J., Šlepecký, M. (1995). Kognitivně behaviorální terapie depresivních poruch. Praha: Psychiatrické centrum.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr