Předmět: Lékařská psychologie

« Zpět
Název předmětu Lékařská psychologie
Kód předmětu HUM/RB012
Organizační forma výuky Cvičení + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vévodová Šárka, Mgr. Ph.D.
  • Marečková Marie, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Program je zaměřený na rozvoj základních schopností studenta porozumět psychologickým aspektům reakce pacienta na nemoc a základům psychologické péče o nemocného. Skládá se z přednášek o obranných mechanizmech a psychologických reakcích na nemoc a z nácviků psychologického vedení nemocného.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace
Výstupy z učení
Zdokonalení sociálních dovedností při komunikaci s pacienty a jejich příbuznými, rozšíření a prohloubení znalostí k pochopení různých reakcí pacientů.
Schopnost orientovat se v základních emočně vypjatých situacích, vést a udržet rozhovor, částečně korigovat chování pacienta event. jeho příbuzných při diagnosticko-terapeutickém procesu.
Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Analýza výkonů studenta

Aktivní účast, vypracování kazuistiky.
Doporučená literatura
  • Baštecká, Bohumila; Mach, Jan a kol. (2015). Klinická psychologie. Praha, Portál.
  • Bouček, J. (2002). Psychoterapie. Olomouc: VUP.
  • Praško, J. a kol. (2010). Psychické problémy u somaticky nemocných a základy lékařské psychologie. Olomouc: VUP.
  • Susan Ayers, Richard de Visser. (2015). Psychologie v medicíně. Praha, Grada.
  • Šárka Ježorská. (2014). Základy zdravotnické psychologie. Olomouc.
  • Vymětal, J. (2003). Základy lékařské psychologie. Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta zdravotnických věd Fyzioterapie (2011) Zdravotnictví 1 Letní