Předmět: Cultural Studies 2

« Zpět
Název předmětu Cultural Studies 2
Kód předmětu KAA/2H05
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Flajšarová Pavlína, Mgr. Ph.D.
  • Jelínková Ema, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
- Co je kultura? -vzdělávací systém ve Velké Británii -britská masmédia -politická scéna -přehled všech vývojových etap britské literatury (od počátku do součastnosti) -britské umění (malířství, sochařství, architektura) -národní sporty -národní parky a ochrana životního prostředí

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Výstupy z učení
Cílem kurzu se seznámit studenty se základními vývojovými trendy v kultuře Velké Británie 20. století.
Absolvent získá historický přehled nejdůležitějších událostí v dějinách Británie 20. století.
Předpoklady
Předpokladem pro přijetí znalost anglického jazyka a zájem o kulturu Velké Británie.
KAA/1H03

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta, Seminární práce

- docházka - povoleny jsou maximálně 2 absence - od studenta je očekávana znalost zadané studijní literatury; pozn. dodatečná četba může být zadána během semestru -každý z účastníků kurzu si připraví prezentaci na zadané téma -prezentace tvoří 30% výsledné známky -písemný test; test zahrnuje témata probraná během semestru; pro úspěšné složení testu je potřeba 75% z celkového možného počtu bodů (výsledek testu tvoří 70% výsledné známky) - účastníci kurzu mohou psát test až po splnění ostatních požadavků kurzu - DŮLEŽITÉ - STUDENTI SE MUSÍ ZÚČASTNIT WORKSHOPŮ A PŘEDNÁŠEK, KTERÉ V RÁMCI KURZU PŘEDNESOU POZVANÍ VÝZNAMNÍ ZAHRANIČNÍ EXPERTI
Doporučená literatura
  • Abrams, M.H. The Norton Anthology of English Literature.
  • Coxall, Bill, and Lynton Robins. (1998). Contemporary British Politics. Houndsmills.
  • Grant A. (1995). Uniting the Kingdom. London.
  • McDowall, David. (2000). Britain in Close-up: An In-Depth Study of Contemporary Britain.. Harlow.
  • Oakland, John. (2002). British Civilization: An Introduction. London.
  • Peprník, J. A Guide to British Studies.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr