Předmět: Literární kritika a teorie

« Zpět
Název předmětu Literární kritika a teorie
Kód předmětu KAA/3A09
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Peprník Michal, prof. PhDr. Dr.
Obsah předmětu
Obsah: 1. ANTIKA: - Aristoteles: Poetika (s.59-94) - Shakespeare: Hamlet (Platón: Ústava (o literatuře z Knih 2, 3, 10) ? doporučená četba) Lze si vypůjčit xerokopie Aristotela a Platóna u mě. 2. FORMALISMUS (The New Critics) - T.S.Eliot: "Tradice a individuální talent?, ?Hamlet a jeho problémy? (MP 25-41) - Guerin, et al.: A Handbook of Critical Approaches to Literature. 62-83, 88-105 - Shakespeare: Hamlet - Nathaniel Hawthorne: "Young Goodman Brown" 3. STRUKTURALISMUS (Propp, Mukařovský, Lubomír Doležel) - Ferdinand de Saussure: ?Povaha jazykového znaku? - Jan Mukařovský: ?Básnické pojmenování a estetická funkce jazyka? - Lubomír Doležel: ?Subjektivizace vyprávění? (vše v MP 45-68) - Mark Twain : Adventures of Huckleberry Finn - K.J. Erben: "O Zlatovlásce", J. a W. Grimmové: "Červená Karkulka" 4. PSYCHOLOGICKÝ PŘÍSTUP - Sigmund Freud: "Básník a lidské fantazie." (MP 83-88) - Guerin 116-136 - Shakespeare - Hamlet - Hawthorne - "Young Goodman Brown" 5. ANTROPOLOGICKÝ, MYTOLOGICKÝ, ARCHETYPÁLNÍ PŘÍSTUP (Frazer, Frye, Campbell, Eliade) - MP 97-120 - Guerin 147-164 - Shakespeare: Hamlet - Twain: Adventures of Huckleberry Finn - Hawthorne : "Young Goodman Brown" 6. C. G. JUNG - C. G. Jung: "O vztazích analytické psychologie k básnickému dílu" (MP 121-131) - Guerin 166-175 7. POSTSTRUKTURALISMUS, DEKONSTRUKCE, NOVÝ HISTORISMUS (Derrida, Foucault) - Michel Foucault: "Řád diskursu" (MP 248-250) - Roger Fowler, ed. A Dictionary of Modern Critical Terms. Viz "Poststructuralism", "Deconstruction" - E.A. Poe: "The Purloined Letter" - (MP 157-160, 237-240, 248-252) 8. FEMINISMUS, MARXISMUS - Hél?ne Cixous: Výpady - Juliet Mitchellová: "Femininita, vyprávění a psychoanalýza" - Elaine Showalterová: "Femininní, feministické, ženské? - Marxisticko-feministická skupina (vše v MP 211-234) - Charlotte Bronteová: Jane Eyre nebo Emily Bronteová: Wuthering Heights 9. AMERICKÁ ARCHETYPÁLNÍ KRITIKA (MYTH CRITICISM) - R.W. B.Lewis, H. N. Smith, Richard Chase, Leslie Fiedler - Guerin, et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature. 175-181. - D.H. Lawrence: ?Duch místa? - R.W.B. Lewis: ?Mýtus a dialog? (vše v MP 135-154) - Mark Twain: Adventures of Huckleberry Finn 10. TRADIČNÍ PŘÍSTUPY (Textově-lingvistický, historicko-biografický, morálně-filozofický) Viz Guerin - Hawthorne: "Young Goodman Brown" - Twain: Adventures of Huckleberry Finn - Shakespeare: Hamlet Texty k rozboru: - Nathaniel Hawthorne: "Young Goodman Brown" - Mark Twain: Adventures of Huckleberry Finn - William Shakespeare: Hamlet - Emily Bronteová: Wuthering Heights nebo Charlotta Bronteová Jane Eyre - E.A. Poe: "The Purloined Letter" Vysvětlivky: MP = Peprník, Michal. Směry literární interpretace XX. století: texty, komentáře

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit se základními přístupy k interpretaci literárních textů, s důrazem na směry 20. století Osvojit si metody interpretace a být schopen tyto metody aplikovat na texty angloamerické literatury
Přehled o základních přístupech k interpretaci literárních textů, s důrazem na směry 20. století. Hlubší pochopení vztahu mezi textem a kontextem. Osvojit si různé metody interpretace a být schopen tyto metody aplikovat na texty angloamerické literatury, poznat jejich přednosti a nedostatky.
Předpoklady
Absolvování nějakého literárního kurzu v rámci BA programu.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Esej

Zápočet - esej o rozsahu 4 stran - dobrá znalost textů - docházka (maximálně 2 absence) Zkouška - znalost látky v předepsaném rozsahu - aplikace postupů jednotlivých kritických směrů na texty z programu - seznam přečtené teoretické literatury (mimo program kurzu)
Doporučená literatura
  • Zima, Petr . (1998). Literární estetika. Olomouc.
  • Bílek, Petr A. Hledání jazyka interpretace k modernímu prozaickému textu. Brno 2003.
  • Guerin, Wilfred L. et al. (1992). A Handbook of critical approaches. Oxford.
  • Newton, Kenneth M. (2008). Jak interpretovat text. Praha .
  • Peprník, Michal. (2004). Směry literární interpretace XX. století. Olomouc.
  • Procházka, Martin. (1997). Literary Theory: A Historical Introduction. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr