Předmět: Fonetika a fonologie - srovnání angličtiny s češtinoua koncepce Pražské školy

« Zpět
Název předmětu Fonetika a fonologie - srovnání angličtiny s češtinoua koncepce Pražské školy
Kód předmětu KAA/9FFDS
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Šimáčková Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Náplní kurzu je diskuse ke třem tématům: 1. Porovnání fonetického a fonologického přístupu ke zvukové stránce jazyka: jak na sebe fonetika a fonologie navazují, v čem se liší a jak se doplňují, jaké si kladou otázky a jakými postupy hledají odpovědi. 2. Porovnání několika fonologických teorií z hlediska jejich vztahu k fonetice: předpokládá se, připouští se nebo se odmítá ukotvení teoretických konstruktů ve fyziologii, v akustice, či v našich percepčních možnostech? (strukturalistická fonologie, generativní fonologie, Natural Phonology, Government Phonology, Feature Geometry, Articulatory Phonology, Optimality Theory). 3. Představení moderních experimentálních metod fonetického výzkumu.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Domácí příprava na výuku - 100 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 9 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je konsolidovat znalosti fonetiky, které si studenti přinesli z magisterského studia, rozšířit je o moderní metody fonetického výzkumu a o srovnání fonetického a fonologického pohledu na zvukovou stránku jazyka.
Cílem kurzu je studentům poskytnout: - obecně rozšířené vědomostní zázemí v oboru, - přehled o fonologických teoriích a o experimentálních přístupech ke studiu fonetiky - schopnost zvládnout kritickou četbu odborných fonetických a fonologických textů.
Předpoklady
Žádné podmiňující předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích. Zpracování zadané literatury. Vypracování domácího úkolu (fonologický problém zpracovaný v teorii optimality).
Doporučená literatura
 • Anatoly Liberman. (2001). N. S. Trubetzkoy : studies in general linguistics and language structure. Durham [N.C.] : Duke University Press.
 • Burton-Roberts, Noel, Philip Carr a Gerard J. Docherty (eds). (2000). Phonological Knowledge, Conceptual and Empirical Issues.
 • Cruttenden, Alan. (2001). Gimson's pronunciation of English.
 • Daniel A. Dinnsen. (1979). Current approaches to phonological theory.
 • Jakobson, Roman. (1962). Selected writings. ?s-Gravenhage : Mouton.
 • John Goldsmith, Jason Riggle, and Alan Yu. (2011). The handbook of phonological theory. Malden, MA : Wiley-Blackwell.
 • Ladefoged, Peter and Keith Johnson. (2011). A course in phonetics.
 • Whalen, D. H. (1990). Coarticulation is largely planned. IN Journal of Phonetics, 18, 3-35. .


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Anglický jazyk (11) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (11) Filologické vědy - -