Předmět: Recenze

« Zpět
Název předmětu Recenze
Kód předmětu KAA/9G6DS
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 15
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Peprník Michal, prof. PhDr. Dr.
Obsah předmětu
Podání grantového projektu u interní grantové agentury UP (navrh. / spolunavrh., řešitel / spoluřeš.) nebo mimo interní grantovou agenturu UP UP (navrh. / spolunavrh., řešitel / spoluřeš.)

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Semestrální práce - 375 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je zapojit studenty do kolektivních a individuálních vědeckých projektů a zvýšit tak motivaci ke studiu a bádání. Studenti si osvojí znalosti grantového mechanismu a potřebné kompetence.
Studenti si osvojí znalosti grantového mechanismu a dovednosti potřebné k přípravě, podání a řešení grantu.
Předpoklady
Podání grantového projektu a jeho registrace.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)

Úspěšný grantový projekt podaný u interní grantové agentury UP (navrh. / spolunavrh., řešitel / spoluřeš.) - 15 kreditů Úspěšný grantový projekt mimo interní grantové agentury UP (navrh. / spolunavrh., řešitel / spoluřeš.) - 20 kreditů Neúspěšný grantový projekt podaný u interní grantové agentury UP (navrh. / spolunavrh., řešitel / spoluřeš.) - 5 kreditů Neúspěšný grantový projekt mimo interní grantové agentury UP (navrh. / spolunavrh., řešitel / spoluřeš - 10 kreditů
Doporučená literatura
  • Berry, Ralph. (2000). The Research Project : How to Write it, Fourth Edition. Routledge.
  • Čmejrková, S.-Daneš, F.-Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Praha, Leda.
  • University of Chicago Press. (2003). The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. Chicago.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (11) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglická a americká literatura (11) Filologické vědy - -