Předmět: Generativní přístup

« Zpět
Název předmětu Generativní přístup
Kód předmětu KAA/9GEDS
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Veselovská Ludmila, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz je zaměřen na seznámení studentů se soudobým generativním modelem jazykové analýzy. Jde o úvodní kurz, jehož cílem je stručné seznámení s historickým kontextem vzniku a vývoje generativního rámce a ukázka konkrétní analýzy nominální fráze. Studijní literatura bude volena z anglofonní oblasti a s analýzou především anglického jazykového materiálu. Pro vypracování své závěrečné práci si studenti zvolí úzký okruh v rámci probíraných témat, zpracují alternativní analýzy dostupné v generativním tisku a pokud možno využijí získaných znalostí ve vlastní disertační práci. Data a tematické okruhy jsou voleny z oblasti verbální projekce: 1) struktura VP 2) funkční projekce TP 3) Morfo-syntax verba 4) Infinitivy Kurz je svým obsahem příbuzný s kurzem KBH (KOL)/OGG1 Generativní gramatika 1. a ve starčí akreditaci měk kurz kód 6GEDS. Vzhledem k různé úrovni postgraduálních studentů (Mgr a PhD) je kurz veden s větším důrazem na samostatnou odbornou četbu, na práci s českými a anglickými daty a výuka je v angličtině. Studenti mohou volit také seminář zaměřený na projekci nominální (KAA/92AGS anebo jeho ekvivalenty).

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace
 • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 48 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář je určen pro studenty doktorandského studia anglického jazyka, tj. pro absolventy magisterského studia anglické filologie. Kurz jim umožní rozšířit si znalosti v oblasti lingvistiky a seznámí je s jedních moderních přístupů ke gramatice.
Seznámení studentů se soudobým generativním modelem jazykové analýzy. Studenti se seznámí s historickým kontextem vzniku a vývoje generativního rámce a analýzou nominální fráze.
Předpoklady
Studijní literatura bude volena z anglofonní oblasti a s analýzou především anglickéhho jazykového materiálu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Esej

Seminář je primárně určen pro studenty POSTGRADUÁLNÍHO filologického oboru Anglický jazyk, Český jazyk anebo pro studenty Obecné lingvistiky na úrovni Mgr anebo PhD. Tématika vyžaduje studenty pokročilé, kteří jsou schopni komunikovat v angličtině, jsou obeznámeni s tradiční terminologiía v oblasti lingvistika a absolvovali již všechny základní kurzy (anglické anebo jiné) gramatiky nejlépe v rozsahu Magisterského studia. Tenatika a teoretický rámec tohoto kurzu je stejný, jako u kurzů KOL/OGG1 anebo KAA/9GEDS anebo KAA/9GEDS. Podobný teoretický rámec (generativismus) je uplatněn také u kurzů KBH/OGG2, KOL/OGG2, KAA/9GSDS. Požadavky k absolutoriu: Návštěva kurzů, příprava na semináře, vypracování zadaných domácích úloh. Součástí je psaní eseje a závěrečný písemný test.
Doporučená literatura
 • Cook, Vivian J. (1988). Chomsky's Universal Grammar. . Blackwell.
 • Crystal, David. (1987). The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press. Cambridge.
 • Dušková, Libuše . (1994). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha.
 • Haegeman, Lillian. (1991). Introduction to Government & Binding Theory. . Blackwell Publishers.
 • Haegemann, L. & Guéron, J. (1999). English Grammar : A Generative Perspective. . Blackwell, CUP Cambridge.
 • Huddleston, Rodney and Pullum, Geoffrey K. (2005). A Students Introduction to English Grammar. Cambridge.
 • Huddleston, Rodney and Pullum, Geoffrey K. (2002). The Cambridge Grammar of the English Language.. Cambridge.
 • Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. (2004). A Comprehensive Grammar of the English Language. London.
 • Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. (1991). A Student´s Grammar of the English language. Longman.
 • Radford, A. (2000). Principles and Parameters in Syntax.. Cambridge Press.
 • Radford, Andrew. (1988). Transformational Grammar. . Cambridge University Press, Cambridge.
 • Veselovská, Ludmila. (2010). A Structural Approach to the Analysis of the Possessive Idiom /have got/. Zlín.
 • Veselovská Ludmila. (2010). Classification of the Verb 'dare' in Modern English.. Zlín.
 • Veselovská, Ludmila. (2009). English Analytic Predicates and the Apparent Specificity of Have. Olomouc.
 • Veselovská, Ludmila. (2011). Inversion and Fronting in English: Cartography of Discourse in a Generative Framework. Olomouc.
 • Veselovská, Ludmila. (2009). Možnosti generativní klasifikace infinitivu. Praha.
 • Veselovská, Ludmila. (2004). Rozšířená verbální projekce v češtině: Tři druhy slovesa být.. Masarykova univerzita, Brno.
 • Veselovská, Ludmila. (2002). Struktura subjekt-predikátové shody. Masarykova univerzita, Brno.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Anglický jazyk (11) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Anglický jazyk (11) Filologické vědy - -