Předmět: Praktická cvičení 7

« Zpět
Název předmětu Praktická cvičení 7
Kód předmětu KAA/JC07
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kepková Martina, Mgr.
 • Pazderová Sabina, PhDr.
Obsah předmětu
V současné době je kurz je založen na učebnicích, které připravují studenty na úrovni CPE Cambridge zkoušky. Studenti dostanou další materiál, vhodný pro kurz. Lekce 5-8 učebnice Proficiency Masterclass (2012). Materiály dostupné na: www.moodle.anglistika.upol.cz 1. Lekce 5 - Safety & Danger 2. Lekce 6 - Health & Lifestyle 3. Lekce 7 - Science & Technology 4. Lekce 8 - Law & Order

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
 • Domácí příprava na výuku - 13 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 11 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je rozšířit rozsah znalostí studentů v oblasti praktické angličtiny na úrovni C2. Důraz je kladen na využití všech jazykových dovedností, gramatiky a slovní zásoby pro účely efektivní komunikace. V oblasti slovní zásoby půjde především o anglické idiomy a kolokace. V průběhu jednoho semestru zvládnou studenti látku 4 lekcí (5 - 8) z učebnice Proficiency Masterclass. Odkazy a úkoly budou k dispozici na webové stránce www.anglistika.cz.
Vývoj a procvičení pěti klíčových jazykových kompetencí, tj. čtení, poslech, slovní zásoba, mluvení a gramatika, psaní. Efektivně připravit studenty na zkoušku na úrovni C2 jazykového rámce pro jazyky. Studenti si prohloubí svoji znalost anglického jazyka na velmi pokročilé úrovni a tuto úroveň ovládají s jistotou.
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni C1 a vyšší.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

80% prezence, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů, průběžné hodnocení písemného projevu a poslechu, gramatiky a slovní zásoby. Splnění zápočtového testu (min. 70%).
Doporučená literatura
 • Duckworth, M., & Gude, K. (2012). Proficiency Masterclass. For the 2013 Exam. Student's Book with Online Skills and Language Practice. Oxford: Oxford University Press.
 • Gude, Kathy, and Michael Duckworth. (2002). Proficiency Masterclass: Exam Practice Workbook. Oxford: OUP.
 • Hewings, Martin. (2009). Cambridge Grammar for CAE and Proficiency . Cambridge: Cambridge UP.
 • Hornby A. S. (2007). Oxford Advanced Learner?s Dictionary - 7th edition. Oxford.
 • Kepková, M. (2012). Jazykové cvičení JC07. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Poole, Richard, et al. (2009). Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford: OUP.
 • Side, Richard , and Guy Wellman. (2002). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Harlow: Longman.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr