Předmět: Akademická angličtina středně pokročilí 4

« Zpět
Název předmětu Akademická angličtina středně pokročilí 4
Kód předmětu KAL/AAS4
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Woock Elizabeth Allyn, Mgr.
Obsah předmětu
Vkurzu budeme pracovat s těmito učebnicemi: základní literatura: C. Thaine: Cambridge Academic English, Intermediate level gramatika: R.Murphy: English Grammar in Use oborové texty a odborná slovní zásoba; gramatická a lexikální cvičeni na základě probraných odborných textů, včetně překladů, prezentací a diskuzí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Pozorování, Projekce (statická, dynamická), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz Akademická angličtina pro humanitní obory, středně pokročilí, má za úkol vést studenty oborů: jazykověda a literární teorie a kritika, klasická filologie, historie, filozofie, filmová a divadelní věda, dějiny umění, muzikologie k tomu, aby lépe porozuměli odborné literatuře v angličtině; srozumitelně anglicky přednesli výsledky svého bádání slovně a písemně; osvojili si zásadní přístupy k anglickému odbornému textu tak, aby byli schopni věrně text překládat.
V kurzu AAS by měli studenti dle Společného evropského referenčního rámce začít na úrovni B1 a mají dosáhnout úrovně B2, tj.: dokázat porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru; dokázat se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohou vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími na dané, předem připravené odborné téma; umět vysvětlit své kritické názorové stanovisko, týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností; umět v souvislých větách psát poznámky ze čteného nebo ústně prezentovaného anglického odborného textu nebo přednášky; umět také písemně vyjádřit své kritické myšlenky na dané odborné téma; být schopni pomocí slovníků věrně přeložit středně náročný anglický odborný text do svého rodného jazyka.
Předpoklady
Kurz také umožňuje studentům rozvinout dovednosti nejvíce potřebné během jejich akademického studia a v jejich budoucích profesích: čtení a správné pochopení anglických odborných textů; správné, jasné a systematické slovní a písemné vyjadřování při přípravě seminárních referátů, konferenčních příspěvků, disertací atd.; praktické překladatelské postupy a techniky; užívání internetových zdrojů (referenční literatury, spolehlivých a odborných slovníků, CAT nástrojů).

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta, Anamnestická metoda

Požadavky k zápočtu: 1. zápis do STAGu na začátku každého semestru; 2. docházka do výuky (v případě absence se musí doložit potvrzení od lékaře nebo oborové katedry); nepřítomnost studenta není v žádném případě důvodem pro jeho nepřipravenost v následující hodině; 3. disciplina, soustředěnost a aktivní přístup během výuky; 4. pravidelné plnění úkolů; 5. dobré výsledky u zápočtového testu; 6. všechny náležitosti k zápočtu student splní nejpozději do konce zkouškového období daného semestru.
Doporučená literatura
  • Edward de Chazal. (2013). Oxford English for Academic Purposes B1+. Oxford University Press.
  • Modern Humanities Research Association. (2008). MHRA Style Book. Notes for Authors, Editors, and Writers of Theses (Modern Humanities Research Association: London, 2008). London.
  • Raymond Murphy. (2004). English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Students of English, 3rd edition (Cambridge University Press: Cambridge, 2004). Cambridge.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Politologie a evropská studia (2015) Sociální vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Religionistika (2016) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Nizozemská filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Muzikologie (2014) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Fakulta tělesné kultury Žurnalistika (2011) Publicistika, knihovnictví a informatika 2 Letní
Filozofická fakulta Psychologie (2015) Obory z oblasti psychologie 2 Letní
Filozofická fakulta Teorie a dějiny dramatických umění (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Praktická nizozemská filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Řízení vzdělávacích institucí (2016) Ekonomie 2 Letní
Filozofická fakulta Muzikologie (2014) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Cyrilometodějská teologická fakulta Filozofie (2011) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Dějiny výtvarných umění (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Andragogika (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Filozofická fakulta Archeologie (2015) Obory z oblasti historie 2 Letní
Filozofická fakulta Kulturní antropologie (2015) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Latinská filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Obecná lingvistika a teorie komunikace (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Korejština pro hospodářskou praxi (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Filozofie (2016) Filozofie, teologie 2 Letní
Filozofická fakulta Sociologie (2016) Sociální vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Filozofická fakulta Divadelní věda (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Filmová věda (2015) Teorie a dějiny umění 2 Letní
Filozofická fakulta Česká filologie (2015) Filologické vědy 2 Letní
Cyrilometodějská teologická fakulta Žurnalistika (2011) Publicistika, knihovnictví a informatika 2 Letní
Filozofická fakulta Politologie a evropská studia (2015) Sociální vědy 2 Letní