Course: null

« Back
Course title -
Course code KAZ/NOŠPQ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Cichá Martina, doc. Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture, Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
 • Attendace - 26 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 5 hours per semester
 • Homework for Teaching - 10 hours per semester
 • Semestral Work - 15 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Written exam, Student performance

Recommended literature
 • BRABCOVÁ, Iva, Sylva BÁRTLOVÁ a kol. (2016). Management v ošetřovatelské praxi.. Praha: Lidové noviny.
 • GLADKIJ, Ivan a kol. (2003). Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví: řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví: kvalita zdravotní péče a její vyhodnocování.. Brno: Computer Press.
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. (2004). Supervize v pomáhajících profesích.. Praha: Portál.
 • HICKS, Lanis L. (2012). Economics of Health and Medical Care.. Boston: Jones and Bartlett.
 • International Council of Nurses. (2016). Nurses: A Force for Change: Improving health systems' resilience.. Geneva ?.
 • Joint Commission International. (2009). Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice.. Praha: Grada.
 • KILÍKOVÁ, Mária a Viera JAKUŠOVÁ. (2008). Teória a prax manažmentu v ošetrovateĺstve.. Martin: Osveta.
 • KURUCOVÁ, Radka. (2016). Zátěž pečovatele.. Praha: Grada.
 • MASTILIAKOVÁ, Dagmar. (2014). Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika.. Praha: Grada.
 • Mohauptová, E. (2013). Týmový koučink. Praha: Portál.
 • PLEVOVÁ, Ilona a kolektiv. (2012). Management v ošetřovatelství.. Praha: Grada.
 • STŘEDA, Leoš a Karel HÁNA. (2016). eHealth a telemedicína.. Praha: Grada.
 • ŠPIRUDOVÁ. Lenka. (2015). Doprovázení v ošetřovatelství II - doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize.. Praha: Grada.
 • VENGLÁŘOVÁ, Martina a kolektiv. (2011). Sestry v nouzi: Syndrom vyhoření, mobbing, bossing.. Praha: Grada.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teaching vocational subjects at nursing schools (NA16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter