Course: Morphology

« Back
Course title Morphology
Course code KBH/EMC
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
Course content
The lecture is directed to the description of Modern Czech morphology with respect to current morphological theories, synchronnic tendencies of development and typological cahracteristics. The lecture is realised with the help of the PowerPoint presentations. 1) Word as the basic morphological unit, word as a syntagma 2) The ihned structure of the wordform, analysis of the word to syntagmas and constituents, types of morphs 3) Basic morphological processes in Czech 4) Nominal inflection, types of declination 5) Adjectival and pronominal inflection (specifics) 6) Verbal inflection, types of conjugation (specifics) 7) Finite and infinite, synthetical and analytical verbal forms 8) Basic types of nomination in Czech, wordformation 9) School linguistic terminology and its unification (EU and ministry of education project) 10) Morphology, style and translation 11) Typology, typological construct, type of Czech

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training)
Learning outcomes
The goal of the lecture is to present the morphological system of the Czech language, namely its morphematics, system of parts of speech and their forms, grammatical categories, the norm and its variation.
Basic orientation in Modern Czech morphology with respect to current morphological theories, mastering the morphological norm
Prerequisites
general knowledge of basic linguistic terms, knowledge of phonetics and phonology
KBH/EFON

Assessment methods and criteria
Mark, Oral exam

oral exam
Recommended literature
 • Encyklopedický slovník češtiny. Brno 2002..
 • Příruční mluvnice češtiny, 1996. Praha.
 • Bednaříková, B. (2009). SLOVO a jeho KONVERZE. Olomouc.
 • Booij, G. -Lehmann,Ch. - Mugdan, J. - Shopeteas, S. (eds.). (2000). Morphologie/Morphology I.. Berlin - New York.
 • Brabcová, R. Novinky z pravopisu a tvarosloví. Dobřichovice 2000..
 • Čechová, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha 1996..
 • Čechová, M. (1996). Čeština - řeč a jazyk.. Praha: ISV.
 • Dokulil, M. (1962). Tvoření slov v češtině 1.. Praha: ČSAV.
 • Furdík, J. (2004). Slovenská slovotvorba. Prešov.
 • Havránek, B. - Jedlička, A. (1981). Česká mluvnice. Praha.
 • Havránek, B. - Jedlička, A. Stručná mluvnice česká. Praha 1996..
 • Kolektiv autorů. Mluvnice češtiny I (kap. IIb, III), 1986. Praha.
 • Kolektiv autorů. Mluvnice češtiny II (kap. IV 2), 1986. Praha.
 • Komárek, M. Příspěvky k české morfologii. Olomouc 2006.
 • Matthews, P. H. (1991). Morphology. Cambridge.
 • Skalička, V. (2004). Souborné dílo I, II, III.
 • Šiška, Z. (1998). Bázový morfematický slovník češtiny. Olomouc.
 • Štícha, F. (ed.). (2006). Možnosti a meze české gramatiky. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester