Course: Morphology

« Back
Course title Morphology
Course code KBH/MORFS
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
 • Línek Josef, Mgr. Ph.D.
Course content
The seminar focuses on understanding the basic morphological unit and its analysis. The integral part of the course is mastering the morphological norm. 1) Basic concepts of morphonology and morphematics, analysis of the inner structure of the wordform, types of morphs 2) Word as a syntagma, twofold morphology 3) Structure of nominal wordforms, types of declination 4) Structure of adjectival and pronominal wordforms, numeral inflection 5) Structure of verbal wordforms, types of conjugation 6) Terminology of verbal forms and verbal meanings 7) Finite/infinite verbal forms, analytical verbal forms, verbal constructions 8) Wordformation in Czech 9) Conversion 10) Tendencies in development (nouns, verbs) 11) Morphology in the textbooks of Czech for foreigners 12) School linguistic terminology (unification as the project of EU and the ministry of education) 13) The typological construct, types of language from the morphological standpoint

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
Learning outcomes
The goal of the course is to explain the basic morphological terminology, the notion of the word as a syntagma and the twofold character of morphology (lexical and inflectional), in the practical part the aim is to master the morphological norm of Modern Czech.
The ability to apply theoretical knowledge to the morphological description and master the morphological norm of Modern Czech with regard to its stylish diversification, synchronous development trends and typological characteristics.
Prerequisites
Theoretical and methodological background of the seminar ? see lectures on Morphology KBH/MORF

Assessment methods and criteria
Written exam, Essay, Student performance, Analysis of linguistic

a) elaboration of paper, PowerPoint presentation b) reading of reference literature, questions, discussions c) final test
Recommended literature
 • & Štícha, F. (2011). Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia.
 • Bednaříková, B. (2008). Praktická cvičení z tvarosloví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Bednaříková, B. (2009). SLOVO a jeho KONVERZE. Olomouc.
 • Booij, G. -Lehmann,Ch. - Mugdan, J. - Shopeteas, S. (eds.). (2000). Morphologie/Morphology I.. Berlin - New York.
 • Cvrček, V. (2010). Mluvnice současné češtiny. V Praze: Karolinum.
 • Daneš, F. - Komárek, M. (1975). Teoretické základy synchronní mluvnice spisovné češtiny.SaS36,18-46..
 • Furdík, J. (2004). Slovenská slovotvorba. Prešov.
 • Havránek, B., & Jedlička, A. (1988). Česká mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • Hrušková, Z., Hlavsa, Z., Čechová, M., Dokulil, M., & Hrbáček, J. (1996). Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV.
 • Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, Z., & Grepl, M. (2012). Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny.
 • KATAMBA, F. (1993). Morphology. London.
 • kol. autorů. Mluvnice češtiny II. Praha 1986.
 • Kolektiv autorů (Horálek, K.). (1986). Mluvnice češtiny I.. Praha.
 • Komárek, M. (2006). Příspěvky k české morfologii. V Olomouci: Periplum.
 • Kučera, J., & Zeman, J. (1998). Výslovnost a skloňování cizích osobních jmen v češtině: anglická osobní jména. Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Matthews, P. H. (1991). Morphology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Skalička, V. (2004). Souborné dílo I, II, III.
 • Šiška, Z. (2005). Bázový morfematický slovník češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Štícha, F. (ed.). (2006). Možnosti a meze české gramatiky. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Czech Philology (2015) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Arts Czech Philology (2015) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Arts Czech Philology (2015) Philological sciences 2 Summer