Course: Contemporary Grammatical Description

« Back
Course title Contemporary Grammatical Description
Course code KBH/SGP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
a) several types of grammatics b) functional-structural grammatical descriptions, stratifical descriptions c) functionalistic vs. formalist grammatical descriptions d) grammatics and corpus linguistics e) grammatics and cognitiv linguistics f) grammatics and gender linguistics g) grammatical descriptions and typology, comparative linguistics h) applications of didactics and translatology

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
Learning outcomes
The subject focuses on presentation of the theoretical and conceptional bases for descriptions of contemporary Czech grammar (in context with current model of grammar descriptions abroad). Theoretical findings from the field of morphology (phonological, lexical and inflectional) and syntax (morphosyntax) are applied to text analysis. Much attention is put to typological characteristics, contrastive linguistics and to translatological and didactical applications.
Orientation in contemporary descriptions of Czech grammatics in context of foreign Slavistic and Anglo-Saxon linguistics.
Prerequisites
Knowledge of morphology and syntax of the Bachelor's degree level

Assessment methods and criteria
Student performance, Analysis of linguistic, Didactic Test, Dialog

Oral exam.
Recommended literature
 • & Štícha, F. (2011). Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia.
 • Balteiro, I. The Directionality of Conversion in English. A dia-Synchronic Study. Bern - Bruxelles - Frankfurt am Main - New York - Oxford - Wien: Peter Lang..
 • BAUER, L. (2004). A Glossary of Morphology. Edingburgh: Edinburgh University Press.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, B. (1999). Systemic Description, or Systematic Prescription? In: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective. Amsterdam: Pergamon, Elsevier Science, 75?80..
 • Bednaříková, B. (2009). SLOVO a jeho KONVERZE. Olomouc.
 • Booij, G. -Lehmann,Ch. - Mugdan, J. - Shopeteas, S. (eds.). (2000). Morphologie/Morphology I.. Berlin - New York.
 • BOSÁK, J.-BUZÁSSYOVÁ, K. (1985). Východiská morfémovej analýzy. Bratislava.
 • BR?NDALL, V. (1974). Autonomie syntaxe. In: Principy strukturní syntaxe I. Praha, 48?53..
 • BUZÁSSYOVÁ, K. (1974). Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. Bratislava.
 • BUZÁSSYOVÁ, K. (1980). Vzťah slovotvorného a lexikálného významu transponovaných derivátov. Slovo a slovesnost 41, 127-130.
 • Cvrček, V. (2010). Mluvnice současné češtiny. V Praze: Karolinum.
 • Furdík, J. (2004). Slovenská slovotvorba. Prešov.
 • Hrušková, Z., Hlavsa, Z., Čechová, M., Dokulil, M., & Hrbáček, J. (1996). Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV.
 • KATAMBA, F. (1993). Morphology. London.
 • kol. autorů. Mluvnice češtiny II. Praha 1986.
 • Kolektiv autorů (Horálek, K.). (1986). Mluvnice češtiny I.. Praha.
 • Komárek, M. (2006). Příspěvky k české morfologii. V Olomouci: Periplum.
 • Matthews, P. H. (1991). Morphology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Skalička, V., Čermák, F., Čermák, J., Čermák, P., & Poeta, C. (2006). Vladimír Skalička: souborné dílo. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • Skalička, V. (2004). Souborné dílo I, II, III.
 • Šiška, Z. (2005). Bázový morfematický slovník češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Štícha, F. (ed.). (2006). Možnosti a meze české gramatiky. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester