Course: Contemporary Grammatical Description

« Back
Course title Contemporary Grammatical Description
Course code KBH/SGPO
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Topics: a) several types of grammatics b) functional-structural grammatical descriptions, stratifical descriptions c) functionalistic vs. formalist grammatical descriptions d) grammatics and corpus linguistics e) grammatics and cognitive linguistics f) grammatics and gender linguistics g) grammatical descriptions and typology, comparative linguistics h) applications of didactics and translatology

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
Learning outcomes
The aim of the ubject is to focus on presentation of the theoretical and conceptional bases for descriptions of contemporary Czech grammar (in context with current model of grammar descriptions abroad). Theoretical findings from the field of morphology (phonological, lexical and inflectional) and syntax (morphosyntax) are applied to text analysis. Much attention is put to typological characteristics, contrastive linguistics and to translatological and didactical applications.
Orientation in contemporary descriptions of Czech grammatics in context of foreign Slavistic and Anglo-Saxon linguistics, the ability to apply theoretical knowledge to the study of specific texts, reading foreign literature
Prerequisites
Knowledge of morphology and syntax of the Bachelor's degree level
KBH/SGPS

Assessment methods and criteria
Student performance, Analysis of linguistic, Dialog

Oral exam.
Recommended literature
 • & Máchová, S. (1974). Principy strukturní syntaxe. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • & Vaňková, I. (2005). Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
 • BALTEIRO, I. (2007). The Directionality of Conversion in English. A dia-Synchronic Study. Bern - Bruxelles - Frankfurt am Main - New York - Oxford - Wien:.
 • BAUER, L. (2004). A Glossary of Morphology. Edingburgh: Edinburgh University Press.
 • Bednaříková, B. (2009). Slovo a jeho konverze. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • BOSÁK, J.-BUZÁSSYOVÁ, K. (1985). Východiská morfémovej analýzy. Bratislava.
 • Buzássyová, K. (1974). Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. Bratislava: Veda.
 • Dokulil, M. (1962). Tvoření slov v češtině. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 • Karlík, P., Nekula, M., & Pleskalová, J. (2002). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • Kořenský, J. (1984). Konstrukce gramatiky ze sémantické báze. Praha: Academia.
 • Macháčková, E., Daneš, F., Svozilová, N., Hlavsa, Z., Prouzová, H., & Jirsová, A. (1987). Větné vzorce v češtině. Praha: Academia.
 • Svozilová, N., Prouzová, H., & Jirsová, A. (1997). Slovesa pro praxi: valenční slovník nejčastějších českých sloves. Praha: academia.
 • Štekauer, P. (1996). A Theory of Conversion in English.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Czech Philology (2012) Philological sciences 1 Winter
Faculty of Arts Czech Philology (2016) Philological sciences 1 Winter