Course: Contemporary Grammatical Description

« Back
Course title Contemporary Grammatical Description
Course code KBH/SGPS
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Topics: a) several types of grammatics b) functional-structural grammatical descriptions, stratifical descriptions c) functionalistic vs. formalist grammatical descriptions d) grammatics and corpus linguistics e) grammatics and cognitiv linguistics f) grammatics and gender linguistics g) grammatical descriptions and typology, comparative linguistics h) applications of didactics and translatology

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
Learning outcomes
The aim of subject is to apply the theoretical and conceptional bases for descriptions of contemporary Czech grammar (in context with current model of grammar descriptions abroad)on elaborating practical tasks. Theoretical findings from the field of morphology (phonological, lexical and inflectional) and syntax (morphosyntax) are applied to text analysis. Much attention is put to typological characteristics, contrastive linguistics and to translatological and didactical applications.
Orientation in contemporary descriptions of Czech grammatics in context of foreign Slavistic and Anglo-Saxon linguistics, the ability to apply theoretical knowledge to the study of specific texts, reading foreign literature, reasoning in the panel discussion, presentations and discussion of issues
Prerequisites
Knowledge of morphology and syntax of the Bachelor's degree level

Assessment methods and criteria
Student performance, Analysis of linguistic, Didactic Test, Dialog

Individual work in teams: a) processing of the oral presentation and supplementary paper and the PowerPoint presentation in a panel discussion, range 15-20 slides, 20 minutes, 5 minutes argumentation, b) processing and annotation of résumé of the panel discussion.
Recommended literature
 • & Máchová, S. (1974). Principy strukturní syntaxe. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • & Štícha, F. (2011). Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia.
 • & Vaňková, I. (2005). Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
 • BALTEIRO, I. (2007). The Directionality of Conversion in English. A dia-Synchronic Study. Bern - Bruxelles - Frankfurt am Main - New York - Oxford - Wien:.
 • BAUER, L. (2004). A Glossary of Morphology. Edingburgh: Edinburgh University Press.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, B. (1999). Systemic Description, or Systematic Prescription? In: Langue and Parole in Synchronic and Diachronic Perspective. Amsterdam: Pergamon, Elsevier Science, 75?80..
 • Bednaříková, B. (2009). Slovo a jeho konverze. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Booij, G. -Lehmann,Ch. - Mugdan, J. - Shopeteas, S. (eds.). (2000). Morphologie/Morphology I.. Berlin - New York.
 • BOSÁK, J.-BUZÁSSYOVÁ, K. (1985). Východiská morfémovej analýzy. Bratislava.
 • Buzássyová, K. (1974). Sémantická štruktúra slovenských deverbatív. Bratislava: Veda.
 • Cvrček, V. (2010). Mluvnice současné češtiny. V Praze: Karolinum.
 • Dokulil, M. (1962). Tvoření slov v češtině. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 • Furdík, J. (2004). Slovenská slovotvorba. Prešov.
 • Hrušková, Z., Hlavsa, Z., Čechová, M., Dokulil, M., & Hrbáček, J. (1996). Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV.
 • Karlík, P., Nekula, M., & Pleskalová, J. (2002). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • KATAMBA, F. (1993). Morphology. London.
 • kol. autorů. Mluvnice češtiny II. Praha 1986.
 • Kolektiv autorů (Horálek, K.). (1986). Mluvnice češtiny I.. Praha.
 • Komárek, M. (2006). Příspěvky k české morfologii. V Olomouci: Periplum.
 • Kořenský, J. (1984). Konstrukce gramatiky ze sémantické báze. Praha: Academia.
 • Macháčková, E., Daneš, F., Svozilová, N., Hlavsa, Z., Prouzová, H., & Jirsová, A. (1987). Větné vzorce v češtině. Praha: Academia.
 • Matthews, P. H. (1991). Morphology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Skalička, V., Čermák, F., Čermák, J., Čermák, P., & Poeta, C. (2006). Vladimír Skalička: souborné dílo. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • Skalička, V. (2004). Souborné dílo I, II, III.
 • Svozilová, N., Prouzová, H., & Jirsová, A. (1997). Slovesa pro praxi: valenční slovník nejčastějších českých sloves. Praha: academia.
 • Šiška, Z. (2005). Bázový morfematický slovník češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Štekauer, P. (1996). A Theory of Conversion in English.
 • Štícha, F. (ed.). (2006). Možnosti a meze české gramatiky. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Arts Czech Philology (2012) Philological sciences 1 Winter
Faculty of Arts Czech Philology (2016) Philological sciences 1 Winter