Předmět: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2

« Zpět
Název předmětu Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2
Kód předmětu KBH/VCIT2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Bednaříková Božena, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) výběr vhodného textu - konzultace 2) pochopení a interpretace textu 3) překlad textu, hledání překladatelských řešení, konzultace 4) vypracování poznámkového aparátu 5) komentář k překladu 6) příprava textu k publikaci

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Výstupy z učení
Předmět je určen posluchačům pregraduálního studia české filologie, ale současně i posluchačům kterékoliv z filologií, popř. i posluchačům filozofie, psychologie apod. Cílem je překlad vybraného zahraničního textu z kognitivní lingvistiky do češtiny, poznámkový aparát a stručný komentář. Při stylizaci překladu budou studenti moci konzultovat s odborníky z Ústavu pro jazyk český. Konečné výsledky budou publikovány v čítance textů.
Rozvoj překladatelských schopností, orientace v cizojazyčném textu, stylizační dovednosti, konzultace s odborníky - poznámkový aparát, komentář
Předpoklady
znalost cizího jazyka, základní zkušenost s překladem odborného textu

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Rozhovor

Individuální práce studentů (v malém týmu), individuální konzultace s vedoucí semináře a s přizvanými odborníky, vypracování překladu a jeho publikace v Čítance textů, workshop
Doporučená literatura
 • & Hrala, M. (1990). Translatologica pragensia III. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1989). Translatologica pragensia I. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1992). Translatologica pragensia IV. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Hrala, M. (1991). Translatologica pragensia V. Praha: Univerzita Karlova.
 • & Vaňková, I. (2005). Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
 • Belisová, Š., & Hrala, M. (2002). Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 • Čechová, M. a kol. (1997). Stylistika současné češtiny. Praha.
 • Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E., & Chloupek, J. (2003). Současná česká stylistika. Praha: ISV nakladatelství.
 • Čmejrková, S., Světlá, J., & Daneš, F. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.
 • Fišer, Z. (2009). Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno: Host.
 • Geeraerts, D. (ed.). (2004). Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin - New York.
 • Gentzler, E. (1993). Contemporary translation theories. London: Routledge.
 • Gromová, E., Hrdlička, M., & Vilímek, V. (2007). Antologie teorie odborného překladu: výběr z prací českých a slovenských autorů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta.
 • Grygiel, M., Janda, L.A. (2011). Slavic linguistics in a cognitive framework. Frankfurt am Main.
 • Hrdlička, M. (1998). Translatologický slovník: výběr z českých a slovenských prací z teorie překladu. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů.
 • Knittlová, D. (1995). Teorie překladu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • Lakoff, G., & Lukeš, M. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda.
 • Lakoff, G., Johnson, M., Trávníček, J., & Čejka, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.
 • Laura A. Janda. From Cognitive Linguistics to Cultural Linguistics . Slovo a smysl, Word and Sense, A Journal of Interdisciplinary Theory and Criticism in Czech Studies, roč. 4, 48-68. 2007..
 • Levý, J., & Honzík, J. (1996). České teorie překladu. 2. Praha: Ivo Železný.
 • Levý, J., & Jettmarová, Z. (2012). Umění překladu. Praha: Apostrof.
 • Levý, J., Honzík, J., & Pechar, J. (1996). České teorie překladu. [Díl] 1, Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. Praha: Ivo Železný.
 • Povejšil, J., Straková, V., Kufnerová, Z., Skoumalová, Z., & Poláčková, M. (1994). Překládání a čeština. Jinočany: H&H.
 • Saicová Římalová, L. (ed.). (2004). Čítanka textů z kognitivní lingvistiky I.. Praha.
 • Vilikovský, J., & Charous, E. (2002). Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Česká filologie (2012) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Česká filologie (2016) Filologické vědy - -