Course: Church History of Antiquity

« Back
Course title Church History of Antiquity
Course code KCD/4CDS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 7
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hlinka Vít, Mgr. Th.D.
Course content
Special characteristics of the Ancient development of the Church, its division into periods, and historiography. The beginnings and development of the Church, the apostolic and post-apostolic period. Main features of the religious mentality of man in the Hellenic period. Gnosis. Manicheism. Mithraism. The Jewish background of Early Christianity. Jews in the Ancient world. The spread of Christianity and its persecution. Constantinian shift and its impact on the structure of the state and the Church in Late Antiquity. The beginnings of the institution of Papacy, the main figures and movements in the development till the period of Gregory the Great. The beginnings of monasticism. Main characters of the Church Fathers and their work placed into the context of the development of Ancient christian literature and theological cognition. Synodality in the Ancient Church in the example of great ecumenical councils of Antiquity. The relation of the Church to heresies, the impact of heresies on the development of the teaching. The migration of nations and the downfall of the Western Roman Empire. The beginnings of evangelization of Germanic tribes. The Church in the beginning Byzantine Empire. Evangelization of Europe - Franks, Germanic tribes, Anglo-Saxons, Slavs. The development of religious and political circumstances in Byzantium. The split of the Eastern and Western Churches. Sts Cyril and Methodius´s missions. Gregorian reform, the Church emancipation and the zenith of papal power. The Crusades. The Church in the Medieval Czech state. The development of new forms of monastic life. The Mendicant orders. The fight of the Papacy and imperial power in the Middle Ages. Medieval heresies, the councils of the Late Middle Ages in Lateran and Lyon. Medieval man, his world and religiosity. Devotio moderna. The Avignon Papacy and the Great Papal Schism. The Church in Czech Lands in the period of Luxemburg rule. The Hussite movement, the Hussite wars and the development of the Czech Church in the 15th century. The Council of Vienne, Constance and Basel. Conciliarism.

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
The aim of this course is to understand the Church history in the Antiquity and in the Middle Ages in various manifestations of its life. The subject creation has been supported by the project Support of Interdisciplinary studies and Study Programmes Innovations at Palacký University in Olomouc, CZ.1.07/2.2.00/28.0091.
Students will learn to understand the continuity, complexity, and relativity of the historical development of the Church in the Antiquity and Middle Ages and to be able to form their own judgement on the activities in the present.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam

Acquisition of basic literature, active participation in the lectures, written assignment. The student is required to work with the learning objects, which have been created for the concrete subject and are available for authorized students in LMS EDIS.
Recommended literature
 • Barber Malcolm. (2008). Proces s templáři. Praha.
 • Bartoš Josef (red.). (2002). Olomouc : malé dějiny města. Olomouc.
 • Bednaříková Jarmila. (2009). Frankové a Evropa. Praha.
 • Bednaříková Jarmila. (2007). Stěhování národů. Praha.
 • Bloch Marc. (2004). Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii. Praha.
 • Brenonová Anne. (2001). Kataři : život a smrt jedné křesťanské církve.. Brno.
 • Bridge Antony. (2000). Křížové výpravy. Praha.
 • Brown Peter. (1999). Autorita a posvátné. Aspekty christianizace římského světa. Brno.
 • Brown Peter. (2000). Tělo a společnost. Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství. Brno.
 • Burian Jan. (1997). Římské impérium. Vrchol a proměny antické civilizace. Praha.
 • Clauss Manfred. (2005). Konstantin Veliký. Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím. Praha.
 • Češka Josef. (2000). Zánik antického světa. Praha.
 • Dahlheim Werner. (2006). U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma. Praha.
 • Dawson Christopher. (1994). Zrození Evropy. Úvod do dějin evropské jednoty. Praha.
 • de Coulanges Fustel. (1998). Antická obec. Praha.
 • Demurger Alain. (2011). Jakub z Molay : soumrak templářů. Praha.
 • Dostálová Růžena. (2003). Byzantská vzdělanost. Praha.
 • Duby Georges. (2003). Rytíř, žena a kněz : manželství ve Francii v době feudalismu. Praha.
 • Elias Norbert. (2007). O procesu civilizace II.. Praha.
 • Elias Norbert. (2006). O procesu civilizace I.. Praha.
 • Eusebius Pamphili. (1988). Církevní dějiny (Ecclesiastica historia). Praha.
 • Evagrius Scholasticus. (1991). Církevní dějiny. Praha.
 • Fiala Zdeněk. (1968). Předhusitské Čechy. Praha.
 • Frank Karl Suso. (2003). Dějiny křesťanského mnišství. Praha.
 • Grossi Vittorino - Siniscalco Paolo. (1995). Křesťanský život v prvních staletích. Brno.
 • Hazlett Ian. (2009). Rané křesťanství. Počátky a vývoj církve do roku 600. Brno.
 • Herrinová Judith. (2004). Ženy v purpuru. Praha.
 • Hledíková Zdeňka. (2010). Svět české středověké církve. Praha.
 • Jedin Hubert - Latourette Kenneth Scott - Martin Jochen. (2004). Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. Freiburg - Basel ? Wien.
 • Kadlec Jaroslav. (1993). Dějiny katolické církve II.. Olomouc.
 • Kadlec Jaroslav. (1993). Dějiny katolické církve I. Olomouc.
 • Kadlec Jaroslav. (1991). Přehled českých církevních dějin 1. Praha.
 • Kejř Jiří. (2000). Husův proces. Praha.
 • Kejř Jiří. (2009). Jan Hus známý i neznámý (Resumé knihy, která nebude napsána). Praha.
 • Kraft Heinrich. (2005). Slovník starokřesťanské literatury. Život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří.
 • Lawrence Hugh. (2001). Dějiny středověkého mnišství. Praha - Brno.
 • Le Roi Ladurie Emmanuel. (2005). Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324. Praha.
 • Macek Josef. (2001). Víra a zbožnost jagelonského věku. Praha.
 • Markschies Christoph. (2005). Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství. Praha.
 • Pečírka Jan. (1989). Dějiny pravěku a starověku 1-2. Praha.
 • Pokorný Petr. (1998). Píseň o perle. Tajné knihy starověkých gnostiků. Praha.
 • Polehlová Hana - Polehla Petr. (2012). Non Angli sed angeli. Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie. Červený Kostelec.
 • Rapp Francis. (1996). Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno.
 • Rudolph Kurt. (2010). Gnóze : podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky. Praha.
 • Řehoř z Toursu. (2006). O boji králů a údělu spravedlivých. Kronika Franků. Praha.
 • Schatz Klaus. (2002). Dějiny papežského primátu. Brno.
 • Socrates Scholasticus. (1990). Církevní dějiny, 1-2. Praha.
 • Spunar Pavel. (1995). Kultura středověku. Praha.
 • Šarochová, Gabriela V. (2006). České země v evropských dějinách I. do roku 1492. Praha - Litomyšl.
 • Šmahel František. (1993). Husitská revoluce 1-4. Praha.
 • Šusta Josef (red.). (1942). Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. 4.1 Středověk vrcholný a stárnoucí. Praha.
 • Turcan Robert. (2004). Mithra a mithraismus. Praha.
 • Wolters Reinhard. (2002). Římané v Germánii. Praha.
 • Zbíral David. (2007). Největší hereze : dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester