Course: Early Modern Church History

« Back
Course title Early Modern Church History
Course code KCD/CD03
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Parma Tomáš, Mgr. Ph.D.
Course content
A general introduction into the Church history of Early Modern Times. Humanism and the Renaissance. Two reforms, their concurrences and conflicts: protest and continuity. The Council in Trident and its significance. The period of confessionalization and confrontation between the Protestant and Catholic world. The situation of the Czech Church in the emergent Habsburg Monarchy. The problems of Turkish expansion and its consequences. The Thirty Years War. The status of the Church after the Thirty Years War. The Baroque and Baroque religiosity. The Anti-reformation and the Catholic Reformation in the Czech lands. Inquisition, Giordano Bruno´sTrial and the Galileo Affair. Whitch-hunting in Europe and in the Czech Lands. The missionary activity of the Church. The Enlightenment and its manifestations in Europe and in the Church. Josephinism. The abolition of the Jesuit order and the formation of new religious communities in the 18th and 19th centuries.

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
The aim of this course is to understand the Church history in Early Modern Times in various manifestations of its life.
Students will learn to understand the continuity, complexity, and relativity of the historical development of the Church in Early Modern Times and to be able to form their own judgement on the activities in the present.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam

Acquisition of basic literature, active participation in the lectures, written assignment.
Recommended literature
 • Bartoš Josef (red.). (2002). Olomouc : malé dějiny města. Olomouc.
 • Bejblík Alois. (1979). Shakespearův svět . Praha.
 • Black Jeremy. (2003). Evropa osmnáctého století. Praha.
 • Bluche François. (2006). Za časů Ludvíka XIV. Král Slunce a jeho století. Praha.
 • Burke Peter. (1996). Italská renesance : kultura a společnost v Itálii. Praha.
 • Burke Peter. (2005). Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha.
 • Burke Peter. (2007). Společnost a vědění : od Gutenberga k Diderotovi. Praha.
 • Burke Peter. (2006). Variety kulturních dějin. Brno.
 • Burke Peter. (2007). Žebráci, šarlatáni, papežové : historická antropologie raně novověké Itálie : eseje o vnímání a komunikaci. Jinočany.
 • Bůžek Václav a kol. (2010). Společnost českých zemí v raném novověku: Struktury, identity, konflikty. Praha.
 • Čornejová Ivana. (2002). Tovaryšstvo Ježíšovo - Jezuité v Čechách. Praha.
 • David Zděnek V. (2012). Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi. Praha.
 • Dawson Christopher. (1998). Rozdělení nebo reforma západního křesťanstva?. Praha.
 • Delumeau Jean. (1999). Strach na Západě ve 14.-18.století 1-2. Praha.
 • Dülmen, Richard van. (1999). Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století), I. Dům a jeho lidé. Praha.
 • Dülmen, Richard van. (2006). Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století), II. Vesnice a město. Praha.
 • Dülmen, Richard van. (2006). Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století), III. Náboženství, magie, osvícenství. Praha.
 • Evans Robert John Weston. (2003). Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha.
 • Florovský Antonín V. (1941). Čeští jezuité na Rusi. Jezuitské provincie a slovanský východ. Praha.
 • Forbelský Josef. (2006). Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Marradase. Praha.
 • Furet François. (2007). Francouzská revoluce. Díl 2, Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho (1815-1880). Praha.
 • Furet François. (2004). Francouzská revoluce. Díl 1, Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814. Praha.
 • Furet François. (1994). Promýšlet Francouzskou revoluci. Brno.
 • Gauchet Marcel. (2004). Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné. Brno.
 • Glücklich Julius - Odložilík Otakar. (1939). Vybrané texty k dějinám tudorovské a raně stuartovské Anglie. Praha, Z Dějin lidstva od pravěku k dnešku, V. - VI. díl, Praha 1938-1939.
 • Heer Friedrich. (2000). Evropské duchovní dějiny. Praha.
 • Hroch Miroslav - Kubišová Vlasta. (1990). Velká francouzská revoluce a Evropa. Praha.
 • Chastel André. (2003). Vyplenění Říma. Od manýrismu k protireformaci. Brno.
 • Jakubec Ondřej. (2003). Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby. Olomouc.
 • Jedin Hubert - Latourette Kenneth Scott - Martin Jochen. (2004). Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. Freiburg - Basel - Wien.
 • Kadlec Jaroslav. (1993). Dějiny katolické církve III.. Olomouc.
 • Kadlec Jaroslav. (1993). Dějiny katolické církve II.. Olomouc.
 • Kadlec Jaroslav. (1991). Přehled českých církevních dějin 2. Praha.
 • Kalista Zdeněk. (2005). Tvář baroka. Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí. Praha.
 • Kavka František - Skýbová Anna. (1969). Husitský epilog na koncilu Tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech. Počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561-1580. Praha.
 • Knecht Robert J. (2002). Richelieu. Praha - Litomyšl.
 • Kroupa Jiří. (2006). Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Brno.
 • Mackenney Richard. (2001). Evropa šestnáctého století. Praha.
 • Magenschab Hans. (1999). Josef II. Revolucionář zu Boží milosti. Praha.
 • McLeod Hugh. (2007). Náboženství a lidé západní Evropy 1789-1989. Brno.
 • Melmuková -Šašecí Eva. (2013). Patent zvaný toleranční. Neratovice.
 • Mikulec Jiří. (2000). Barokní náboženská bratrstva v Čechách. Praha.
 • Mikulec Jiří. (2013). Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha.
 • Molnár Amedeo. (2007). Na rozhraní věků. Cesty reformace. Praha.
 • Munck Thomas. (2002). Evropa sedmnáctého století. Praha.
 • Pesch Otto Hermann. (1999). Cesty k Lutherovi. Brno.
 • Seibt Ferdinand. (1999). Karel V. Císař a reformace. Praha.
 • Sousedík Stanislav. (1983). Valerián Magni. Kapitola z kulturních dějin Čech 17. století. Praha.
 • Spurný František - Cekota Vojtěch - Kouřil Miloš. (2000). Šumperský děkan Kryštof Alois Lautner, oběť čarodějnických inkvizičních procesů. Šumperk.
 • Stloukal Karel. (1925). Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu 16. a 17. věku. Praha.
 • Šusta Josef (red.). (1942). Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. 4.1 Středověk vrcholný a stárnoucí. Praha.
 • Šusta Josef (red.). (1938). Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. 5. V branách nového věku (1450-1650). Praha.
 • Válka Josef. (1996). Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka. Brno.
 • Vilímková Milada. (1986). Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a Kilián Ignác Dietzenhoferové. Praha.
 • Vlnas Vít. (1993). Jan Nepomucký, česká legenda. Praha.
 • Winter Eduard. (1949). Josefinismus a jeho dějiny. Příspěvky k duchovním dějinám Čech a Moravy 1740-1848. Praha.
 • Zuber Rudolf. (2003). Osudy moravské církve v 18. století. I - II.. Praha - Olomouc.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Catholic Theology (2) Philosophy, theology 2 Winter