Course: The Basics of Church Archive Science

« Back
Course title The Basics of Church Archive Science
Course code KCD/ZCA
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Parma Tomáš, Mgr. Ph.D.
 • Jonová Jitka, PhDr. Th.D.
 • Hlinka Vít, Mgr. Th.D.
Course content
The terminology. The problematic of Church Archives and the most importnt of them (The Secret Vatican Archives, the important Church Archives of Czech Republic). The Czech law n. 499/2004 of archive cure. Oral history.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming)
 • Attendace - 6 hours per semester
 • Homework for Teaching - 45 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 25 hours per semester
Learning outcomes
The course goals to introduce the student in the problematics of developpement of archives in the milieu of catholic Church, with the most important terminology, also with the legal norms in the Czech Republic.
The student will be theoretically preparated to take care of church archives.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Dialog

Acquisition of basic literature, active participation in the lectures.
Recommended literature
 • -. (2010). Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě - aktuální znění. Praha.
 • Babička Vácslav. (1995). Legislativní úpravy církevního archivnictví. Revue pro církevní právo .
 • Boaga Emmanuele - Palese Salvatore - Zito Gaetano (a cura di). (2003). Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica. Firenze.
 • Česká biskupská konference. (1999). Interní normy. Péče o zvony, varhany, movité památky, archiválie a farní kroniky. Praha.
 • Hlaváček I., Kašpar J., Nový R. (2002). Vademecum pomocných věd historických. Jinočany.
 • Martinek Radek - Oppeltová Jana et al. (2008). Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů: archiválie, knihy, notový materiál a liturgické textilie. Olomouc.
 • Papežská komise pro kulturní dědictví církve. (1999). Oběžník o nutnosti a potřebnosti inventarizace a katalogizace církevních kulturních statků. Praha.
 • Vaněk Miroslav. (2003). Orální historie. Metodické a ?technické? postupy. Olomouc.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester