Course: Survey of Canon Law I

« Back
Course title Survey of Canon Law I
Course code KCP/PCP1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Menke Monika, ThLic. Mgr. Th.D.
Course content
The principles, philosophy and theology of Canon Law. Theory of law. General rules. Personal law. Teaching office of the Church. Office of sanctifying in the Church.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training)
Learning outcomes
The principles, philosophy and theology of Canon Law. Theory of law. General rules. Personal law. Teaching office of the Church. Office of sanctifying in the Church (except Marriage Law).
Students should gain a basic survey of the above mentioned fields of Canon Law of the Latin Catholic Church and abilities to apply this knowledge in their pastoral practice.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam

Participation in the lectures, examination.
Recommended literature
 • (2003). Enchiridion dei Concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa - Stato. Bologna : Edizioni Dehoniane.
 • (1994). Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha : Zvon.
 • (1997). Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu (Dokumenty z let 1964-1997). Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • Duda, Ján. (1996). Katolícke manželské právo. Spiš: Spišská kapitula.
 • Gogola, J. OCD (ed.). (2002). Řeholní formace. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • Górecki, Edward. (1996). Církev se uskutečňuje ve farnosti. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • Górecki, Edward. (1993). Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II.. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • HRDINA, Antonín. (2002). Kanonické právo. Praha.
 • CHIAPPETTA L. (1996). Il codice di diritto canonico: commento giuridico pastorale. Roma.
 • Jan Pavel II. (1994). Encyklika o stálé platnosti misijního poslání Redemptoris missio (7. 12. 1990). Praha : Zvon.
 • Jan Pavel II. (1992). Familiaris consortio. Praha : Zvon.
 • Jan Pavel II. (1996). Christifideles laici, Posynodální apoštolský list. Praha : Zvon.
 • Jan Pavel II. (1994). Sapientia christiana [15. 4. 1979], Ex corde Ecclesiae [15. 8. 1990]. Řím : Křesťanská akademie.
 • Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. (2003). Instrukce o obnoveném úsilí zasvěceného života v třetím tisíciletí Znovu začít od Krista [Ripartire da Cristo] (19. 5. 2002). Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (2009). Směrnice pro využívání psychologických odborností pro připuštění kandidátů ke kněžské formaci (29. 6. 2008). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 88-102. Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. (2009). List ordinářům o pravomoci laicizovat duchovní (18. 4. 2009). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 114-124. Praha : ČBK.
 • Němec, Damián. (2006). Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Praha - Kostelní Vydří: Krystal OP - Karmelitánské nakladatelství.
 • Polášek, F. (2003). Procesní právo. Olomouc : Univerzita Palackého.
 • TRETERA, Jiří Rajmund. (1997). Konfesní právo a Církevní právo. Praha.
 • Zubert, B. W. (1996). Řeholní právo. Instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Olomouc : Matice cyrilometodějská.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester