Course: Law of Eastern Catholic Churches

« Back
Course title Law of Eastern Catholic Churches
Course code KCP/PVKCI
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Dvořáček Jiří, ICLic. ICODr.
Course content
Basic features of the Eastern Catholic Churches Law mainly by comparison of the adjustments contained in the Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO) and Western Catholic legislation contained in the Code of Canon Law (CIC). The development of the oriental canon law. The patriarchal institution and the typology of the oriental Churches. The interrelationship between CCEO and CIC. Sacraments - differences between CCEO and CIC. The law of consacrated life - comparison CCEO and CIC. The penal and particular law - comparison CCEO and CIC.

Learning activities and teaching methods
Lecture
Learning outcomes
Basic features of the Eastern Catholic Churches Law mainly by comparison of the adjustments contained in the Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO) and Western Catholic legislation contained in the Code of Canon Law (CIC).
Students will gain basic knowledge of the law of Eastern Catholic Churches.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Oral exam

Participation in the lectures and oral examination.
Recommended literature
  • (1994). Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha : Zvon.
  • Kodex kánonů východních církví. Úřední znění textu a překlad do češtiny.
  • & Nedungatt, G. (2002). A guide to the Eastern Code: a commentary on the Code of canons of the Eastern churches. Roma: Pontificio istituto orientale.
  • Abbass, J. (1997). Two Codes in comparison. Roma: Pontificio Istituto Orientale.
  • Adamowicz, L. (1999). Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych: według Kodeksu Prawa Kononicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin: Polihymnia.
  • Botek, L., Dvořáček, J., & Hanuš, M. (2008). Manželské právo v přehledu pro pastorační potřeby Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice: (kán. 776-866 CCEO s přihlédnutím ke kán. 1055-1165 CIC 1983). Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v ČR.
  • Dvořáček, Jiří. Úvod do východního církevního práva.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology Catholic Theology (2) Philosophy, theology 5 Winter