Course: Selected Issues of the Law of Religiouses

« Back
Course title Selected Issues of the Law of Religiouses
Course code KCP/VOŘP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Němec Damián, doc. lic. dr
Course content
Detailed upgrade of knowledges on government of religious institutes and on formation.

Learning activities and teaching methods
Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
Learning outcomes
Deeping of knowledge of the law of consecrated life (especially governement and formation).
Ability to specialised ministries in the field of the consecrated life.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Student performance, Systematic Observation of Student

Active contribution to the course of the seminar lessons, pass credit according to the instructions of the lector.
Recommended literature
  • (1994). Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha : Zvon.
  • (1997). Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu (Dokumenty z let 1964-1997). Olomouc : Matice cyrilometodějská.
  • Gogola, J. OCD (ed.). (2002). Řeholní formace. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
  • Kongregace pro katolickou výchovu. (2009). Směrnice pro využívání psychologických odborností pro připuštění kandidátů ke kněžské formaci (29. 6. 2008). In ACTA České biskupské konference, roč. 2009, č. 4, s. 88-102. Praha : ČBK.
  • Zubert, B. W. (1996). Řeholní právo. Instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Olomouc : Matice cyrilometodějská.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester