Course: Teaching Office of the Church

« Back
Course title Teaching Office of the Church
Course code KCP/ZSC
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němec Damián, doc. lic. dr
 • Menke Monika, ThLic. Mgr. Th.D.
Course content
Familiarization with the structure of the theme, introduction into the problems, Teaching authority of the Church. Position different with the catholic orthodoxy and orthopraxy, change CIC in the year 1998 (Ad tuendam fidem). Preaching. Catechetical instruction. Missionary action of the church. Church schools: conception, schools non academical type and their position in the czech law. Ecclesiastical universities and faculties. Catholic universities and faculties. The media, especially books. Profession of the faith and oath of fidelity. Procedure of the censure defect in the doctrine.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training)
Learning outcomes
Teaching authority of the Church. Preaching. Catechetical instruction. Missionary action. Church schools, Ecclesiastical and Catholic universities and faculties. The media, especially books. Profession of faith and oath of fidelity.
Cognition of practical means of realization of the teaching office of the Church, including its law framework.
Prerequisites
unspecified
KST/MT2

Assessment methods and criteria
Student performance, Seminar Work

Knowledge of particular ways of inculcation, their canonical regulation and institutions founded for them. Pass credit according to the instructions of the lector.
Recommended literature
 • (1996). Dokumenty o sdělovacích prostředcích. (červená řada dokumentů, č. 6A). Praha : ČBK.
 • HRDINA, Antonín. (2002). Kanonické právo. Praha.
 • CHIAPPETTA L. (1996). Il codice di diritto canonico: commento giuridico pastorale. Roma.
 • Jan Pavel II. + Kongregace pro katolickou výchovu. (1998). Sapientia christiana, Ex corde Ecclesiae (s prováděcími normami). Řím.
 • Jan Pavel II. (1994). Redemptoris missio - encyklika o stálé platnosti misijního poslání.
 • Kongregace pro bohoslužbu. Direktář pro slavení neděle bez přítomnosti kněze (2. 6. 1988) + prezentace dokumentu (2. 6. 1988). manuskript.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (2003). Dekret, jímž se upravuje studijní řád na fakultách kanonického práva (2. 9. 2002). Revue církevního práva, [březen 2003,] č. 24 ? 1/03, s. 27?32.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (1994). Katolická škola na prahu třetího tisíciletí (28. 12. 1997). (červená řada dokumentů, č. 8). Praha : ČBK.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (1994). Katolická škola (19. 3. 1977). (červená řada dokumentů, č. 2). Praha : ČBK.
 • Kongregace pro katolickou výchovu. (1994). Náboženský rozměr výchovy v katolické škole (7. 4. 1988). (červená řada dokumentů, č. 1). Praha : ČBK.
 • Kongregace pro klérus. (1998). Všeobecné direktorium pro katechizaci (15. 8. 1997). (červená řada dokumentů, č. 7). Praha : ČBK.
 • Kongregace pro nauku víry. (2000). Stanovisko učitelského úřadu k "professio fidei". Praha.
 • Kongregace pro nauku víry. (2008). Vychovávat společně v katolické škole. Poslání sdílené zasvěcenými osobami a věřícími laiky (8. 9. 2007). (červená řada dokumentů, č. 36). Praha : ČBK.
 • Němec, Damián. (2001). Komentář k Direktáři pro slavení neděle bez přítomnosti kněze (z r. 2001). manuskript.
 • Posvátná kongregace pro bohoslužbu. (1994). Direktorium pro mše s dětmi (22. 10. 1973). In Dokumenty liturgické obnovy, s. 133-153. Olomouc : Matice cyrilometodějská.
 • TRETERA, Jiří Rajmund. (1997). Konfesní právo a Církevní právo. Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester