Course: Geomorphology of the Czech Republic

« Back
Course title Geomorphology of the Czech Republic
Course code KGG/GMCR
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Smolová Irena, doc. RNDr. Ph.D.
Course content
Course includes: geomorphologic division of the Czech Republic, selected issues in regional geomorphology of CR, karst landforms and areas, issue of glacial and periglacial formations in the CR, terrace systems of important rivers, anthropogenic transformations in model areas, catastrophic geomorphologic processes in the CR, landslides and slope formations.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Work with Text (with Book, Textbook)
 • Attendace - 20 hours per semester
 • Homework for Teaching - 10 hours per semester
 • Semestral Work - 30 hours per semester
Learning outcomes
Application geomorphologic knowledge on the area of the Czech Republic.
Apply general geomorphologic knowledge on the area of the Czech Republic.
Prerequisites
Elementary knowledge in Geology, Hydrology, Meteorology and Klimatology.
KGG/GCR1

Assessment methods and criteria
Student performance, Analysis of linguistic

Seminar work, oral presentation.
Recommended literature
 • Allen, P. A. (1997). Earth Surface Processes. Oxford: Blackwell Science.
 • Balatka, B., Sládek, J. (1962). Říční terasy v českých zemích. Praha: Geofond v Nakladatelství ČSAV.
 • Czudek, T. (1997). Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: SURSUM.
 • Czudek, T. (2005). Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum.
 • Demek, J., Mackovčín, P. eds. (2006). Zeměpisný lexikon ČR : Hory a nížiny. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a VÚKOZ.
 • Demek, J. (1987). Obecná geomorfologie. Praha: Academia.
 • Chlupáč, I. et al. (2002). Geologická minulost České republiky. Praha: Academia.
 • Smolová, I., Vítek, J. (2007). Základy geomorfologie : vybrané tvary reliéfu. Olomouc: Vydavatelství UP.
 • Vítek, J. (1981). Morfogenetická typizace pseudokrasu v Československu. In: Sborník ČGS, 81, 3. Praha.
 • Vítek, J. (2004). Tajemný svět skal : skalní zajímavosti České republiky. Ústí nad Orlicí: Oftis.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Teaching Training in Geography for Secondary Schools (2015) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Science Environmental Geology (2014) Geology courses - Summer