Course: Landscape Ecology

« Back
Course title Landscape Ecology
Course code KGG/NOK
Organizational form of instruction Lecture + Exercise
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mackovčin Peter, Mgr. Ph.D.
Course content
Students will be acquianted with the evolution of the discipline and its position within geography. Basic terms and concepts, structure and funcions of landscape, its evolution and conservation, as well as the relation between humans and landscape will be discussed. Exercises will deal with basic landscape characteristics of selected areas, eg. ethnographic regions of the Czech Republic.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming)
 • Attendace - 20 hours per semester
 • Homework for Teaching - 20 hours per semester
 • Semestral Work - 40 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 40 hours per semester
Learning outcomes
The aim is to present in theory and apply in practice the basic principles and methods of landscape ecology.
Recognise synthetic character of geographical sphere.
Prerequisites
Knowledge within the scope of compulsory subjects that precede this subject in the study plan.

Assessment methods and criteria
Mark, Written exam

Credit requirements: elaboration of a semestral paper work meeting all requirements in an adequate quality and scope, presentation of a paper as part of the tutorial, participation in tutorials. Examination requirements: knowledge within the range of lectures and literature.
Recommended literature
 • Burel, F., Baudry, J., Le Flem, Y., & Baudry, J. (2003). Landscape ecolgy: concepts, methods and applications. Enfield: Science Publishers.
 • Culek, M. (2005). Biogeografické členění České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Demek, J. (1999). Úvod do krajinné ekologie. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Forman, R. T. T., Godron, M., Hanousek, P., Hanousková, I., Kremsa, V., Rambousková, H., Štěrbáček, Z., & Těšitel, J. (1993). Krajinná ekologie. Praha: Academia.
 • Lipský, Z. (1998). Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha: Karolinum.
 • Lipský, Z. (2000). Sledování změn v kulturní krajině. Praha: ČZU a Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.
 • Löw, J., Míchal, I., Löw, J., & Míchal, I. (2003). Krajinný ráz. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.
 • Míchal, I. (1994). Ekologická stabilita. Brno: Veronica.
 • Naveh, Z., & Lieberman, A. S. (1994). Landscape ecology: theory and application. New York: Springer.
 • Sádlo, J., Pokorný, P., Hájek, P., Dreslerová, D., & Cílek, V. (2005). Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha: Malá Skála.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science International Development Studies (1) Social sciences - Winter
Faculty of Science Geography (1) Geography courses 3 Winter