Course: Human Resource Management 1

« Back
Course title Human Resource Management 1
Course code KMA/MLZ1
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kubátová Jaroslava, doc. Ing. Ph.D.
Course content
1. Introduction, course organization. HRM Characteristics, Goals. 2. HRM Trends, Human capital, Knowledge worker. 3. Western roots of HRM vs. Eastren traditions 4. Vision, mission, HRM strategy. 5. Job design, job description. 6. Personal planing, methods, recruitment. 7. Methods of recruitment, documents required. 8. First stage of employee selection, selection procedures. 9. Recent problems of recruitment and selection, orientation and adaptation of the new employee. 10 Personal marketing, employer reputation management. Leadership styles. Organizational culture creating. 11. Case studies

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming), Activating (Simulations, Games, Dramatization)
 • Attendace - 26 hours per semester
 • Homework for Teaching - 30 hours per semester
 • Preparation for the Course Credit - 35 hours per semester
Learning outcomes
To introduce human resource management in the first stage of employment, i.e. from recruitment to full orientation and adaptation of the employee.
Knowledge. Knowledge of human resource management in the first stage of employment, i.e. from recruitment to full orientation and adaptation of the employee.
Prerequisites
There are not any specific prerequisities.

Assessment methods and criteria
Written exam, Seminar Work

Credit: E-learning system Moodle is used as a educational tool. Attendance 75% and tasks fulfillment is required. The student proves complex orientation in HRM processes during the final discussion. The students log in Moodle according to guidelines on http://www.kae.cz/moodle-navod/
Recommended literature
 • Zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, v platném znění, a další právní normy.
 • Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, London.
 • Bělohlávek, F. (2005). Jak vést a řídit lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení. Brno: CP Books.
 • Covey, Stephen, R. (1994). Sedm návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život. Pragma, Praha.
 • Foot, M., Hoot, C. (2002). Personalistika. Computer Press, Praha.
 • Hofstede, G. (1991). Culture and organizations: Software of the mind. McGraw Hill, London.
 • Kleibl, J., Dvořáková, Z., Šubrt, B. (2001). Řízení lidských zdrojů. C.H. Beck, Praha.
 • Koubek J. (1996). Personální práce v malých podnicích. Grada Publishing, Praha.
 • Koubek, J. (2001). Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha.
 • Kubátová, J. (2013). Management lidských zdrojů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Mládková, L. (2004). Management znalostí v praxi. Professional Publishing Praha.
 • Tureckiová, M. (2004). Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Grada Publishing, Praha.
 • Walker, A. a kol. (2003). Moderní personální management. Praha, Grada Publishing.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Applications of Mathematics in Economy (2015) Mathematics courses 2 Winter