Course: Commercial Law 2

« Back
Course title Commercial Law 2
Course code KMA/OBP2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bohanesová Eva, Mgr. Ph.D.
 • Kutalová Lucie, Mgr.
Course content
1. Commercial contracts, decision enforcement. 2. Criminal liability and punishment, commercial criminal acts, criminal trial. 3. The Trades Licensing Act. 4. Social security. 5. Bankruptcy law. 6. Banks, bank law, system of payments, valuables, bonds, stocks, bills of exchange. 7. The Foreign Exchange Act, international business.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Semestral Work - 50 hours per semester
 • Homework for Teaching - 40 hours per semester
 • Attendace - 26 hours per semester
Learning outcomes
To gain basic knowledge of law and be able to orientate oneself in banking laws and legislation
Knowledge have basic knowledge of law and be able to orientate oneself in banking laws and legislation.
Prerequisites
KMA/OBP1
KMA/OBP1

Assessment methods and criteria
Dialog, Seminar Work

To meet teacher´s requirements on the subject of Bussines and Banking law 1.
Recommended literature
 • Zákon č. 120/2001 Sb., Exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 124/2002 Sb. o platebním styku v aktuálním znění.
 • Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 219/1995 Sb., Devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance v aktuálním znění.
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
 • J. BALZER, P. PAVLÍK. (2002). Právo pro maturitní a pomaturitní studium. Orac Praha.
 • K. SCHELLE, J. TOMANCOVÁ A KOL. (2004). Právní nauka pro školy i praxi. Eurolex Bohemia Brno.
 • KOL. AUTORŮ. (2002). Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. C. H. Beck Praha.
 • M. LÝSEK. (2005). Kapitoly ze základů práva pro neprávníky. VUP Olomouc.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Applied Statistics (2015) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Science Mathematics-Economics of Banking / Insurance Systems (1) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Science Mathematics and Applications (1) Mathematics courses - Summer