Předmět: Aplikovaná hudební psychologie

« Zpět
Název předmětu Aplikovaná hudební psychologie
Kód předmětu KMU/AHPS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Stratilková Martina, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do role hudby v každodenním životě 2. Přehledové výzkumy hudby v každodenním životě 3. Hudba v pracovním prostředí 4. Hudba a mentální výkon 5. Hudba při řízení auta 6. Situační faktory hudebních preferencí 7. Hudba a prostředí obchodu 8. Hudba a reklama 9. Hudební subkultury 10. Hudba a problémové chování 11. Hudba a zdraví, muzikoterapie

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 38 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s psychologickou rovinou hudby a s jejím místem v různých situacích každodenního života.
Student získá přehled o duševních jevech, provázejících hudební činnosti v každodenním životě, seznámí se s metodami získávání nových poznatků o hudebně psychologických jevech. Student pozná především nejaktuálnější témata a přístupy.
Předpoklady
Student by měl mít vztah k hudbě a zajímat se o její psychologický význam.

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Seminární práce

Dostatečná, aktivní účast ve výuce (max. 3 absence), referát z odborného článku (z publikovaného empirického výzkumu), spolehlivá znalost problematiky v rozsahu přednesené látky a základní literatury.
Doporučená literatura
  • Bačuvčik, Radim. (2014). Hudba v reklamě a dalších oblastech marketingové komunikace. Zlín.
  • Franěk, Marek. (2005). Hudební psychologie, s. 198-216. Praha: Karolinum.
  • North, Adrian a Hargreaves, David J. (2009). The Social and Applied Psychology of Music. Oxford.
  • Poledňák, Ivan. (1984). Stručný slovník hudební psychologie, Editio Supraphon, Praha 1984. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Uměnovědná studia (2015) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění - -