Předmět: Hudební psychologie

« Zpět
Název předmětu Hudební psychologie
Kód předmětu KMU/HPSK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Stratilková Martina, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Předmět hudební psychologie Oblasti zájmu hudební psychologie, mezioborové vazby hudební psychologie: tematické souvislosti s uměnovědnými, medicínskými obory, tematická a metodologická pojítka k hudební sociologii, hudební estetice a antropologii. 2. Metody hudební psychologie Představení hlavních okruhů metod hudební psychologie: metod observačních, experimentálních, exploračních a s využitím měření tělesných funkcí. Seznámení s nejčastějšími typy výzkumných plánů. 3. Hudba v každodenním životě Aplikovaná hudební psychologie - role hudby v různých životních kontextech. Hudba v reklamě, v obchodě, v restauraci, background music, hudební či zvuková ekologie. 4. Fyziologie a teorie hudebního slyšení Fyziologický průběh slyšení. Stavba a funkce ucha, převod zvuku na nervový signál, tonotopie, sluchový nerv a sluchová kůra. Psychoakustika - prahy slyšení, problematika konsonance a disonance. 5. Hudba a mozek Stavba nervové soustavy, především mozku. Historie zkoumání souvislostí mezi mozkovou činností a hudebními činnostmi. Anatomické a funkční zvláštnosti hudebníků, hudební zvláštnosti u některých neurologických diagnóz. 6. Hudební apercepce - emoce a hudba Fyziologická měření a jejich význam k poznání emocí, vyvolaných hudbou. Vztah emocionálních stavů a aktuálních hudebních preferencí. Specifičnost hudebních emocí. 7. Hudební apercepce - osobnostní faktory vztahu k hudbě Osobnostní vlastnosti, ovlivňující hudební preference, typologie osobnosti ve vztahu k hudbě, typické vlastnosti, objevující se u hudebníků. Hudební představivost a hudební myšlení. 8. Hudební recepce Sociální faktory vztahu k hudbě: vliv sociálního prostředí na formování hudebních preferencí. Sociální vliv, vztah sociálních a demografických charakteristik k hudebním preferencím. 9. Hudebnost Pojem hudebnosti, míra hudebnosti. Hudebně sluchové schopnosti. Diagnostika hudebních schopností. 10. Ontogeneze hudebnosti Vývoj smyslu pro hudbu v životě jedince. Hudební slyšení v prenatálním období, rozvoj hudebních schopností v předškolním a školním věku, hudebně psychologická charakteristika období dospívání a stáří. 11. Muzikoterapie Pojem muzikoterapie, specifické a nespecifické chápání, historie muzikoterapie, různé muzikoterapeutické modely, problematika vzdělávání v tomto oboru, význam muzikoterapie vybraných diagnóz. 12. Dějiny hudební psychologie Přehled o vývoji hudebně psychologického myšlení od prvních úvah antického Řecka až po současnost. Soustředění na konstituování disciplíny v devatenáctém století a hlavní oblasti zájmu hudební psychologie dvacátého a jedenadvacátého století.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 38 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s psychologickou rovinou hudby a jejího místa v lidském životě. Usiluje o provázání s tradicí muzikologického bádání i o představení novějších příspěvků a přístupů, i mezioborových souvislostí disciplíny.
- student získá přehled o duševních jevech, provázejících hudební činnosti - student se seznámí s metodami získávání nových poznatků o hudebně psychologických jevech - student porozumí historickým proměnám v zájmu o hudebně psychologické jevy a pozná nejaktuálnější témata a přístupy - student je chopen použít jednoduché nástroje diagnostiky hudebnosti - student dokáže interpretovat různé formy hudebního chování a získá průpravu ve schopnosti sebereflexe - student je schopen kriticky vyhodnotit publikované výzkumné studie - student dokáže rozlišovat duševní děje podepírající hudební činnosti - student rozumí provázanosti fyziologického, psychického a behaviorálního aspektu hudební zkušenosti
Předpoklady
unspecified

Hodnoticí metody a kritéria
Známkou, Seminární práce

Představu o nárocích na studium student získá četbou speciálně připravené studijní opory: POLEDŇÁK, Ivan. (2005) Šestnáct kapitolek z hudební psychologie. Olomouc: VUP.
Doporučená literatura
  • Franěk, Marek. (2005). Hudební psychologie, Karolinum, Praha 2005. Praha.
  • Holas, Milan. (1993). Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha.
  • Poledňák, Ivan. (1984). Stručný slovník hudební psychologie, Editio Supraphon, Praha 1984. Praha.
  • Sedlák, František. (1990). Základy hudební psychologie. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr