Předmět: Specializační kurz systematické muzikologie 3: Kapitoly ze sociologie dějiny hudby

« Zpět
Název předmětu Specializační kurz systematické muzikologie 3: Kapitoly ze sociologie dějiny hudby
Kód předmětu KMU/SSK3
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Křupková Lenka, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod do neuroanatomie a neurofyziologie, především sluchu Úvod do neuropsychologie - mozkové koreláty duševních procesů, historie poznávání mozkové činnosti Zobrazovací metody mozku a jejich využití v hudební neuropsychologii Klinické případy neurologických zvláštností, duševních poruch a poruch ve vztahu k hudebním činnostem Kognitivní hudební neurověda - mozkové koreláty duševních procesů spjatých s hudbou Mozek a další umělecké obory

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 38 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení

Po absolvování předmětu porozumí student procesům probíhajícím v nervové soustavě a vážícím se k hudbě u zdravého člověka i u osob s neurologickými zvláštnostmi či poruchami. Získá vhled do činnsti, kterou vykonává mozek, když posloucháme hudbu (když ji hrajeme, zpíváme ad.), což umožní hlubší porozumění samotné hudbě. Student bude také obeznámen s metodami získávání nových poznatků v této oblasti.
Předpoklady
Předmět nevyžaduje žádné zvláštní předchůdné kompetence, znalost stavby a funkcí nervové soustavy člověka je výhodou, ovšem výuka obsáhne vše potřebné.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

K získání zápočtu je třeba dostatečné aktivní účasti ve výuce a zpracování referátu, zkouška prověří orientaci studenta v problematice v rozsahu odpřednášené látky a stanovené literatury.
Doporučená literatura
 • Franěk, Marek. (2005). Hudební psychologie. Praha.
 • Hass-Cohen, Noah a Carr, Richard. (2008). Art Therapy and Clinical Neuroscience . London and Philadelphia.
 • Koukolík, František. (2012). Lidský mozek. Praha.
 • Kulišťák, Petr. (2011). Neuropsychologie. Praha.
 • Peretz, Isabelle a Zatorre, Robert J. (2003). The Cognitive Neuroscience of Music . Oxford.
 • Sacks, Oliver. (2009). Musicophilia . Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Uměnovědná studia (2015) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Muzikologie (2014) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Muzikologie (2014) Teorie a dějiny umění - -
Filozofická fakulta Muzikologie (2015) Teorie a dějiny umění - -