Předmět: Německý jazyk 8

« Zpět
Název předmětu Německý jazyk 8
Kód předmětu KNJ/KUN8Q
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Závodná Jindřiška, PhDr.
Obsah předmětu
Studijní náplní tohoto semestru je lekce 10 učebnice em neu 2008, Brückenkurs, Mode.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Účast na výuce - 3 hodiny za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na komunikaci v rovině obecného jazyka, a to zejména na osvojování a prohlubování dovedností ve sféře mluvení, psaní, porozumění slyšenému a porozumění čtenému a také na komunikaci v odborném jazyce. Studenti rozšiřují svoji slovní zásobu a znalost německé gramatiky.
Na konci kurzu bude student schopen prokázat dosažení jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce a Evropského jazykového portfolia.
Předpoklady
Aktivní znalost německého jazyka.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

80% účast ve výuce, absolvování testu.
Doporučená literatura
  • Berglová, E.- Formánková, E.- Mašek, M. (2002). Moderní gramatika němčiny. Plzeň: Fraus.
  • Hering,A.-Matussek,M.-Perlmann-Balme,M. (2009). Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Ismaning: Max Hueber Verlag.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 4 Letní