Předmět: Interkulturalita

« Zpět
Název předmětu Interkulturalita
Kód předmětu KNJ/NKAME
Organizační forma výuky Konzultace
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dömischová Ivona, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Specifikace pojmů metoda, forma, výuková strategie atd. Druhy aktivizačních metod. Aktivizující metody: rozhovor, Blitzlicht, Mind Map, Brainstorming. Metody a formy aktivní práce žáků ve výuce cizího jazyka. Vliv aktivizačních metod na žáka, učitele, kolektiv. Problémy se zaváděním aktivizačních metod. Tvorba, zavádění a vlastní realizace aktivizačních metod v cizojazyčné výuce. Diskusní metody, situační metody, inscenační metody. Problémová výuka. Praktické náměty pro výuku cizího jazyka na základní škole.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Domácí příprava na výuku - 6 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 6 hodin za semestr
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: - vysvětlit opodstatněnost aktivizačních metod ve výuce cizího jazyka - vyjmenovat a charakterizovat základní aktivizační metody - vysvětlit hlavní odlišnosti od metod tradičních, včetně přínosu pro výuku cizího jazyka - diskutovat, zaujmout stanovisko k vymezeným problémovým úlohám ve výuce německého jazyka - navrhnout možné aktivity do výuky cizího jazyka s využitím vybraných aktivizačních metod
Student má přehled o základních aktivizačních metodách a je schopen je aplikovat do výuky NJ pro žáky ZŠ.
Předpoklady
Aktivní znalost německého jazyka, úspěšné absolvování předchozích didaktických disciplín.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Průběžné plnění zadaných úkolů a participace na výuce. Vytvoření a odprezentování zadaného tématu před skupinou.
Doporučená literatura
  • Biel, Kerstin. (2007). Motivation und Fremdsprachenunterricht.. Vdm Verlag Dr. Müller.
  • DÖMISCHOVÁ, Ivona. (2011). Projektová výuka: moderní strategie vzdělávání v České republice a německy mluvících zemích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  • GRECMANOVÁ, Helena a URBANOVSKÁ, Eva. (2007). Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc: Hanex.
  • Grone, Wiebke; Petersen, Jörg. (2002). Zum Lernen anregen. Motivation in Theorie und Praxis. Ein praxisorientiertes Studien- und Arbeitsbuch mit Lernsoftware. Herausgegeben von Jörg Petersen und Gerd-Bodo Reinert.. Donauwörth: Auer Verlag.
  • Henrici, Gerd; Riemer, Claudia. (1996). Einführung in die Didaktik des Unterrichts.. Schneider Verlag: Hohengehren.
  • JANÍKOVÁ, Věra. (2000). Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. Brno: Masarykova univerzita Brno.
  • KOTRBA, Tomáš a LACINA, Lubor. (2011). Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: Barrister & Principal.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr