Předmět: Jazykově didaktický seminář

« Zpět
Název předmětu Jazykově didaktický seminář
Kód předmětu KNJ/NKJAD
Organizační forma výuky Konzultace
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vomáčková Olga, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsahem jsou témata z oblasti tzv. Fehlerlinguistik (lingvistika chyby): - klasifikace chyb - 'interlanguage' - transfer - interferenční chyby v oblasti výslovnosti, gramatiky a lexika - interlingvální a intralingvální interference (faux amis, paronymie, divergence - nejčastější chyby v rámci německo-české interference Rozsah učiva odpovídá rozsahu učiva denního studia na základě studijní opory. Studenti si osvojují látku částečně samostudiem dle distanční opory, individuálně vypracují cvičení označená v opoře jako Übungen a zkontrolují v klíči. Způsob kontroly - ve výuce a formou zápočtového písemného testu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 13 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář se zabývá aktuálními odbornými tématy z oblasti výuky NJ a reflektuje typické chybování českých žáků a studentů při výuce NJ. Procvičováno je správné užívání výrazů, u nichž dochází k nejčastějším interferenčním chybám.
Studenti jsou schopni popsat chyby způsobené interlingvální a intralingvální interferencí a předložit metodická doporučení k odstraňování interferenčních chyb.
Předpoklady
Student musí být schopen hovořit a reagovat ve výuce v německém jazyce.

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Didaktický test

aktivní spolupráce, práce se studijní oporou, splnění testu
Doporučená literatura
  • Duden Taschenbücher. (1973). Leicht verwechselbare Wörter.. Mannheim: Bibliographisches Institut.
  • Hielscher, A. u. Koll. (2003). Deutsch-tschechisches Fehlerlexikon.. Praha: Kvarta.
  • Vomáčková, O. (2012). Sprachseminar. Typische Fehler tschechischer Deutschlerner. Olomouc.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr