Předmět: Literární projekty

« Zpět
Název předmětu Literární projekty
Kód předmětu KNJ/NLPQ
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Benninghoff-Lühl Sibylle, prof. Dr.
  • Kubica Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
V předmětu "Literární projekty" získávají studenti teoretické poznatky v oblasti dovednosti čtení a porozumění. Rovněž jsou jim předávány základní znalosti o práci s textem. Na jednotlivých ukázkách textů studenti prakticky analyzují úhly možného porozumění, struktury otázek a jejich formy, didaktické zpracování textu. Výstupem tohoto předmětu je vlastní návrh několikahodinového projektu, který by měl studentům sloužit v jejich budoucím povolání učitele německého jazyka na základní škole.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář sleduje tři cíle: - četbu a studium literárních textů vhodných pro výuku němčiny jako cizího jazyka - rozvíjení didakticky vhodných projektů - zprostředkování základů kreativního psaní ve výuce Německého jazyka, příp. experimentování s ním
Student je schopen na základě osvojených poznatků aktivně komunikovat, diskutovat a argumentovat k tématickým okruhům vymezeným seminářem
Předpoklady
Znalost německého jazyka a schopnost analyzovat a interpretovat literární text.

Hodnoticí metody a kritéria
unspecified
Doporučená literatura
  • Kékesi Petra. (2009). Landeskunde und Literatur im DaF - Unterricht. Landeskundlich relevante, moderne literarische Texte im DaF - Unterricht.. Saaebrücken: VDM Verlag.
  • Kroppensteiner, Jürgen. (2001). Literatur im DaF - Unterricht. Eine Einführung in produktiv-kreative Techniken.. Wien.
  • Swantje Ehlers. (1992). Lesen als Verstehen. Zum Verstehen fremdsprachlicher literarischer Texte und ihrer Didaktik.. Berlin: Langenscheidt.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Pedagogická fakulta Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (NA16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Pedagogická fakulta Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (NA16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Pedagogická fakulta Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol (NA16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní