Předmět: Didaktika němčiny A

« Zpět
Název předmětu Didaktika němčiny A
Kód předmětu KNJ/PDIDA
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dömischová Ivona, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod do didaktiky cizího jazyka. Hlavní pojmy z didaktiky a metodiky cizího jazyka. Organizační formy ve výuce cizího jazyka. Motivace ve výuce cizího jazyka. Rozvoj jazykových dovedností. Písně v cizojazyčné výuce na 1. stupni ZŠ. Využití moderních informačních a komunikačních technologií v cizojazyčné výuce na 1. stupni ZŠ.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: definovat a objasnit základní terminologii z oblasti didaktiky a metodiky výuky cizího jazyka, ovládat základní organizační formy vhodné pro výuku cizího jazyka, získat povědomí o možnostech rozvoje motivace v cizojazyčné výuce. Charakterizovat a rozvíjet všechny 4 jazykové dovednosti, umět vytvářet aktivity pro rozvoj jazykových dovedností v počáteční výuce cizího jazyka, umět didakticky zpracovat cizojazyčné písně pro počáteční výuku cizího jazyka, získat povědomí o možnostech využití moderních informačních technologiích ve výuce cizího jazyka.
Student se orientuje v základní terminologii z oblasti didaktiky a metodiky cizího jazyka. Student je schopen na základě osvojených poznatků aktivně komunikovat, diskutovat a argumentovat k tématickým okruhům vymezeným seminářem.
Předpoklady
Aktivní znalost německého jazyka, schopnost komunikace a kreativního myšlení. Aktivní přístup studentů k výuce. Plnění průběžně zadávaných úkolů.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor portfolia studenta

Průběžné plnění zadaných úkolů a participace na výuce. Vytvoření vlastního projektu aplikovatelného ve výuce německého jazyka na ZŠ
Doporučená literatura
  • Bausch, K., Christ, H., Hüllen, W., Krumm, H. Handbuch Fremdsprachenunterricht..
  • Büttner, S., Kopp, G., Alberti, J. Tamburin 1, 2. Deutsch für Kinder..
  • Henrich, J. (1998). Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN.
  • Maier, W. Fremdsprachen in der Grundschule..
  • Perclová, R., Zbranková, M. Evropské jazykové portfolio..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD12) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní