Předmět: Didaktika němčiny B

« Zpět
Název předmětu Didaktika němčiny B
Kód předmětu KNJ/UNBQ
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bohuš Marek, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Jazyk a jazyková komunikace - Rámcový vzdělávací program 2. Evropské jazykové portfolio 3. Využití poezie ve výuce. 4. Didaktické hry. 5. Média ve výuce.6. Hodnocení, klasifikace a zásady testování v NJ na 1.stupni ZŠ. 7. Způsob zadávání domácích úkolů. 8. Práce se slovníky

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  • Účast na výuce - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Osvojení teoretických vědomostí a praktických dovedností z oblasti výuky německého jazyka jako cizího jazyka.
Student se orientuje v základní terminologii z oblasti didaktiky a metodiky cizího jazyka.
Předpoklady
Aktivní znalost německého jazyka, schopnost komunikace a kreativního myšlení.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na seminářích, participace na dílčích úkolech.
Doporučená literatura
  • Henrich, J. Didaktika cizích jazyků .
  • Choděra, R. Didaktika cizích jazyků na přelomu století.
  • Janíková Věra. (2000). Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. Brno : MU.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základních škol (MD16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní