Course: Children´s Rights

« Back
Course title Children´s Rights
Course code KPG/B2PD
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nováková Zdenka, JUDr. Ph.D.
 • Švrčinová Linda, PhDr. Ph.D.
Course content
The course gives an overview of the issues of children's rights, their application in our society and violations of basic forms. 1. Basic concepts of problem. Historical progress of societal attitudes towards children. History and progress of the struggle for children's rights. 2. The basic legislative documents in the field of children's rights. Organizations and institutions engaged in the issue of children's rights. 3. The Convention on the Rights of the Child, its contents. Reaction of the Committee on Children's Rights UN report on the current status and implementation of children's rights in the Czech Republic. 4. Crimes against children - sexual abuse, child pornography and child prostitution. CAN syndrome. 5. Socio-pathological phenomena such as violations of children's rights - alcoholism and other addictions of children and their parents. 6. Alternative family care as a solution to the problem of child abuse in the family. The function of a social-legal protection of children. 7. Socio-pathological phenomena such as violations of children's rights - aggression, bullying, cruelty to children. 8. Socio-pathological phenomena such as violations of children's rights - child labor, child exploitation, slavery, neglect of education. Children in war, child soldiers. 9. Socio-pathological phenomena such as violations of children's rights - discrimination, intolerance, racial intolerance, xenophobia and negative attitudes towards different subjects. 10. Socio-pathological phenomena such as violations of children's rights - radikalism, sectarianism. 11. World issues affecting children, health care, the role of UNICEF and WHO in tackling global problems. Other global issues of children's rights violations.

Learning activities and teaching methods
Monologic Lecture(Interpretation, Training), Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming)
 • Attendace - 26 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 60 hours per semester
Learning outcomes
Educating towards the ability to apply children's rights meaningfully at school and outside the school. From specific children's rights to natural human rights.
Theoretical knowledge and practical ability of aplication legal rules in fixed law branch.
Prerequisites
Knowledge of basic legal institutes of fixed branch.

Assessment methods and criteria
Written exam, Student performance

75% attendance at training, active participation in seminars - evaluation of student activity is part of the final evaluation
Recommended literature
 • Úmluva o právech dítěte.
 • (2016). zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. ÚZ Sagit Ostrava.
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů..
 • (2016). zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚZ Sagit Ostrava.
 • BŮŽEK, A., MICHALÍK, J. (2002). Informatorim (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělávání.. Olomouc.
 • ČUHELOVÁ, J. a kol. (2009). Základy práva pro pedagogy I. a II. díl. Ostrava: Key publishing.
 • DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. (1995). Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.. Praha.
 • Hrušáková a kol. (2015). Rodinné právo. C.H.Beck Praha.
 • RADVANOVÁ, S. (2000). Kurz občanského práva, instituty rodinného práva.. Praha.
 • Ryšávková Veronika a kol. (2014). Nový občanský zákoník úplně pro všechny. Grada Praha.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Education (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Pedagogy - social work (BB15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Education (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Pedagogy - social work (BB14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer