Course: School Legislation

« Back
Course title School Legislation
Course code KPG/BSKOL
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Nováková Zdenka, JUDr. Ph.D.
Course content
Comprehensive summary of system legal rules in educational systém in ČR, rule of teacher in educational and pedagogical operation, rights and duties of pedagogic worker

Learning activities and teaching methods
Lecture, Dialogic Lecture (Discussion, Dialog, Brainstorming)
 • Attendace - 26 hours per semester
 • Preparation for the Exam - 30 hours per semester
 • Homework for Teaching - 25 hours per semester
Learning outcomes
Basic legal norms and corresponding implementing regulations. Contemporary internal specifications of the Czech Ministry of Education, Youth and Sports. Organizational structure of the Czech school system and the place of individual subjects within the system. Most common legal cases and how to solve them.
Theoretical knowledge and practical ability of aplication legal rules in fixed law branch.
Prerequisites
Knowledge of basic legal institutes of fixed branch.

Assessment methods and criteria
Written exam

Knowledge in scholl problems
Recommended literature
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • HÝBLOVÁ, R. (2010). Školská legislativa. Olomouc.
 • JEMELKA, L. (2011). Správní řád - komentář. C.H.Beck Praha.
 • NOVÁKOVÁ, Z. (2007). Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách -školní a pracovní úrazy. Olomouc: VUP Olomouc.
 • ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H. (2004). Zákon o soudnictví ve věcech mládeže.. Praha.
 • VALENTA, J. (2006). Zákon o pedagogických pracovnících. Praha: ASPI.
 • VAVREČKOVÁ, M. (2000). Výchovné problémy.. Brno.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Education (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Pedagogy - social work (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Pedagogy - social work (BB14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Pedagogy - public administration (BB16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Education (BB15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter