Předmět: Duševní hygiena pro učitele

« Zpět
Název předmětu Duševní hygiena pro učitele
Kód předmětu KPS/DUHYG
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Křeménková Lucie, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Psychohygiena se zabývá udržením, prohloubením nebo také znovuzískáním duševního zdraví a rovnováhy. Na současného člověka působí stále více stresových faktorů, které vyvolávají psychická i somatická onemocnění. Na nemoci způsobené právě těmito faktory umírá čím dál více lidí. Zdroje duševní hygieny poskytují dovednosti, kterak adekvátně zvládat častá citová vypětí, bránit se případným stresujícím zážitkům a situacím, které každodenní život přináší.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur)
  • Domácí příprava na výuku - 2 hodiny za semestr
  • Příprava na zkoušku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními principy a pojmy duševní hygieny, aplikuje jejich užití do oblasti školství. Pozornost je věnována psychologickým otázkám stresu a jeho zvládání v podmínkách školy.
Student bude způsobilý vysvětlení pojmů a definic z oblasti psychologie.
Předpoklady
Předpokládájí se základní znalosti psychologie

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

Studium literatury, aktivní účast na seminářích, vypracování úkolů dle požadavků vyučujícího.
Doporučená literatura
  • BEDRNOVÁ, E. (1999). Duševní hygiena a sebeřízení. Praha : Fortuna.
  • E. Herman, P. Doubek. (2007). Deprese a stres . Maxdorf.
  • E. Smith, N. Wilks. (2004). Tajemství meditace. Eko-konzult .
  • V. Joshi. (2007). Stres a zdraví. Portál.
  • VÁGNEROVÁ, M. (1999). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr