Předmět: Literatura 17. a 18. století 1

« Zpět
Název předmětu Literatura 17. a 18. století 1
Kód předmětu KRF/17L1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Corneille - heroický idealismus jeho tragedií, sláva jako princip děje. Preciozita - jev sociální a literární, deklamativnost a dekorativnost jazyka. Realistický a burleskní román. Klasicismus, jeho poetika, myšlenka rovnováhy mezi různými částmi a složkami díla, kde detail je podřízen celku. Tvůrčí a konformistický klasicismus. Boileau - eklekticismus jeho doktríny. Racine. Moliere - od frašky k povahopisu, filozofie a morálka Molierova; etre a paraître. La Fontaine - gnozeologický pesimismus - biologický optimismus. Pascal - originalita a jednota jeho myšlení. Mme de Lafayette - racinovská vášeň v corneillovských postavách.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Účast na výuce - 25 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 75 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními literárními směry a proudy 17. století a jejich představiteli. Semináře jsou zaměřeny na detailní literárně-teoretickou analýzu stěžejních děl těchto směrů.
Získané kompetence odpovídají vymezeným cílům předmětu.
Předpoklady
Žádné.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Seminární práce

Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast a splnění všech požadavků stanovených vyučujícím.
Doporučená literatura
  • Deshusses, P. (1984). Dix siecles de la littérature française. Paris: Bordas.
  • Kopal, J. (1949). Dějiny francouzské literatury. Praha: Melantrich.
  • Lagarde, A.- Michard, L. (1997). XVIIe siecle. Paris: Bordas.
  • Lagarde, A.- Michard, L. (1997). XVIIIe siecle. Paris: Bordas.
  • Mitterand, H. (1987). Littérature XVIIe siecle. Paris: Nathan.
  • Mitterand, H. (1987). Littérature XVIIIe siecle. Paris: Nathan.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr