Předmět: Teorie komiky a její aplikace na literární žánry

« Zpět
Název předmětu Teorie komiky a její aplikace na literární žánry
Kód předmětu KRF/9TK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 10
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Student je postupně seznámen se základní literární terminologií a kritickými studiemi vztahujícími se obecně k roli komiky a smíchu v literární tvorbě (definice komického v Aristotelově Poetice, Stendhalovy stati o smíchu, Mauronova psychokritická interpretace, Henri Bergson a jeho modely situační komiky, sociální poslání smíchu, Bachtinova koncepce. Sylvie Richterová - vyčlenění poziční varianty smíchu "smích-nesmích". Vladimír Borecký a jeho Teorie komiky). Dále jsou definována specifika komických prvků v jednotlivých literárních žánrech a je sledován vývoj komiky a její pojetí v různých literárních směrech a u konkrétních autorů jednotlivých románských literatur.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
  • Domácí příprava na výuku - 70 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 90 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 75 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět má za cíl prohloubit znalost studenta v oblasti komiky a jejího ztvárnění v jednotlivých literárních žánrech.
Prohloubení schopnosti odborné polemiky a schopnosti aplikace osvojených teoretických znalostí na konkrétní literární korpus
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta, Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární)

Student se aktivně účastní výuky. Ke zkoušce musí znát látku v rozsahu přednášek, dále musí odevzdat do tisku jednu recenzi stati, zabývající se probíranou tematikou v dané románské literatuře, a musí předložit rovněž jednu kratší analytickou písemnou studii, ve které prokáže schopnost aplikace přednášené teorie na libovolné literární dílo zvoleného žánru.
Doporučená literatura
  • Bachtin, Michal Michajlovič. Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, přel. Jaroslav Kolár, Argo, Praha 2007.
  • Bergson, H. O smiechu. Bratislava : 1968.
  • Borecký, V. (2000). Teorie komiky. Praha.
  • Richterová, S. (1997). Ticho a smích. Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Filozofická fakulta Románské literatury (11) Filologické vědy - -
Filozofická fakulta Románské literatury (11) Filologické vědy - -