Předmět: Analýza literárního textu 2

« Zpět
Název předmětu Analýza literárního textu 2
Kód předmětu KRF/ALT2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Voždová Marie, doc. PhDr. Ph.D.
 • Matoušková Jiřina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Analýza a interpretace literárního textu dramatického, poetického a naratologického. Teoretické zásady analýzy a jejich následná aplikace na textech. Literární dílo jako struktura. Potřeba rozboru literárního díla a jeho metody. Téma jako ideologický základ literárního díla. Kompozice literárního díla. Role popisu a vyprávění. Jednotlivé typy popisu a jejich užití.Vztah jazykových a tematických složek v kompozici. Výběr faktů v literárním díle, realita a fikce. Fabule a syžet. Spacio-temporální rovina příběhu. Problematika postavy a role v literárním díle. Pojmy literární postava a hrdina. Hierarchie jednajících postav, jejich vzájemné vztahy, aktantní schéma. Literární text a jeho předvedení na scéně. Vztah herec-literární postava, herec-divák, dramaturg-herec. Specifičnost dramatického textu- rovina textová a metatextová. Aplikace lingvistických přístupů při rozboru literárního textu, studium jazyka literárního díla. Intertextuální vazby a jejich role při celkové interpretaci literárního díla. Specifické postupy při analýze veršovaného textu. Pevné formy veršové a strofické. Rytmizovaná próza a volný verš.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
 • Účast na výuce - 24 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními literárněvědnými přístupy k analýze básnického textu jednotlivých tvůrců devatenáctého a dvacátého století. Semináře jsou zaměřeny na detailní tematickou i formální analýzu jejich stěžejních děl.
Získané kompetence odpovídají vymezeným cílům předmětu.
Předpoklady
Uzavření prvního bloku studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Seminární práce

Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivní účast a splnění všech požadavků stanovených vyučujícím.
Doporučená literatura
 • Dessons, G. (1991). Introduction a l´analyse du Poeme. Paris: Dunod.
 • Forest, P - Conio, G. (1993). Dictionnaire fondamental du français littéraire. Paris: Bordas.
 • Grojnowski, D. (2000). Lire la nouvelle. Paris: Nathan.
 • Maingueneau, D. (1990). Pragmatique pour le discours littéraire. Paris: Bordas.
 • Raimond, M. (1988). Le roman. Paris: Armand Colin.
 • Reuter,Y. (2005). Introduction a l´analyse du Roman. Paris: Armand Colin.
 • Ryngaert, J.-P. (1991). Introduction a l´analyse du Théâtre. Paris: Bordas.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr